Алатката „Водич за царинење на стоки“ за 2022 година нема да се објави од причина што во ИТО модулот се имплементирани сите податоци:

- номенклатурата на Царинската тарифа,  

- формите на извоз и увоз на стока,

- стапката на данок на додадена вредност,

- акцизните давачки,

- данокот за увоз на моторни возила,

- преференцијалните стапки пропишани согласно меѓународните договори за слободна трговија, како и

- броевите на тарифни квоти кои што се применуваат во царинските постапки.

Пребарувањето може да се изврши преку Е-царина - дел Стартувај - ТАРИМ-ДМ – Модул за консулатција – Пребарување на номенкалатура на стоки или на следниот линк https://ite.customs.gov.mk:8080/masterApp/;jsessionid=OsAmVqtODzSzjbhnoj6ZxkeO.undefined

Царинската тарифа за 2022 е објавена во Службен весник број 268/2021 и на следниот линк https://customs.gov.mk/index.php/mk/za-nas-mk/carinska-regulativa/zakon-za-carinska-tarifa?view=tabs во ПОДЗАКОНСКИ АКТИ, каде се објавени и корелационите табели 2021 со 2022 и обратно 2022 со 2021.

 

 

Водичот за царинење на стоки во word и exel формат може да се превземе на следниве линкови: 

Водич за царинење на стоки 2021.doc

Водич за царинење на стоки 2021.xls

       Корелациона табела 2020 со 2021

       Корелациона табела 2021 со 2020

-Водичите се само консултативни, релевантен е ИТО ТАРИМ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Водич за царинење на стоки 2020.xls

Водич за царинење на стоки 2020.doc (компресиран во ZIP формат)

Корелациона табела 2020 со 2019

Корелациона табела 2019 со 2020


Водич за царинење на стоки 2019.xls

Водич за царинење на стоки 2019.doc (компресиран во ZIP формат) 


Водич за царинење на стоки 2018.xls

Водич за царинење на стоки 2018.doc (компресиран во ZIP формат)