„Водичот за царинење на стоки“ е корисна алатка со која се олеснува царинската постапка за царинските службеници и останатите учесници во меѓународната трговија при правилно утврдување на царинските давачки и други давачки и мерки пропишани со надворешно-трговските прописи.

Во Водичот се инкорпорирани номенклатурата на Царинска тарифа, формите на извоз и увоз на стоки, стапката на данок на додадена вредност и повластената стапка на данокот на додадена вредност, индикатори за акцизна стока согласно Законот за акцизите и Правилник за спроведување на Законот за акцизите, преференцијалните стапки утврдени со меѓународните договори и листите на тарифни и преференцијални квоти. 

Водичот за царинење на стоки во word и exel формат може да се превземе на следниве линкови:

 

Водич за царинење на стоки 2021.doc

Водич за царинење на стоки 2021.xls

       Корелациона табела 2020 со 2021

       Корелациона табела 2021 со 2020

-Водичите се само консултативни, релевантен е ИТО ТАРИМ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Водич за царинење на стоки 2020.xls

Водич за царинење на стоки 2020.doc (компресиран во ZIP формат)

Корелациона табела 2020 со 2019

Корелациона табела 2019 со 2020


Водич за царинење на стоки 2019.xls

Водич за царинење на стоки 2019.doc (компресиран во ZIP формат) 


Водич за царинење на стоки 2018.xls

Водич за царинење на стоки 2018.doc (компресиран во ZIP формат)