Страница: 1 од 3
I. Податоци за испитаникот
Возраст
Работно место (раководно)
(Друго)
Работно искуство:
Откажи
Се бара ова прашање.

Ве молам почекајте..

Години, месеци, недели, денови, часови, минути, секунди
Година, месец, недела, ден, час, минута, секунда
Сиромашните, Просечна, добро, многу добро, одлично
Ве молам изберете најмалку {0} одговор (и).
Ве молам изберете најмногу {0} одговор (и).