Со пуштање во слободен промет странската стока добива статус на домашна стока. 

За да се пушти стоката во слободен промет, треба да се применат мерките на трговска политика, да се завршат другите формалности пропишани за увоз на стока и да се платат сите давачки пропишани со царински и други прописи. 

Царинските прописи овозможуваат низа поволности, односно повластени или поедноставени услови за пуштање на стока во слободен промет како на пример повластен тарифен третман во поглед на природата и крајната употреба на стоката.

Стоката се става во постапка на пуштање во слободен промет со поднесување на царинска декларација. Датумот на прифаќање на царинската декларација е датум кој се применува за пресметка на увозните и други давачки (ДДВ, акциза и др.) доколку стоката подлежи на увозни давачки.

Стоката пуштена во слободен промет, може да го изгуби статусот на домашна стока, доколку го напушти царинското подрачје на Република Македонија.

Подолу се актите кои се однесуваат на пуштање на стока во слободен промет:

Упатство за царинење на стока - Акт на Царинската управа на Република Македонија број 07-11784/1 од 25.11.2005 година (479 KB), 03.06.2015
Упатство за поедноставени постапки (2010 KB), 25.11.2015,
Упатство за прием на царинска декларација за извоз пред ставање на стоката на увид (2269 KB), 19.08.2015
Насока за определување на царински испостави за увозно царинење на нафтени деривати (1406 KB), 19.08.2015
Упатство за уништување на стока (9842 KB), 19.08.2015,
Барање за уништување на стока (270 KB), 19.08.2015,