Политика на квалитет

Angazhimi për të cilësinë është një vendim strategjik i Drejtorisë së doganave dhe për realizimin e saj Drejtoria e doganave ka vendosur një vizion të bëhet dhe të mbetet  në shërbimin më të mirë për qytetarët dhe operatorët ekonomik në vend, në përputhje me praktikat më të mira kombëtare dhe të njohura ndërkombëtarisht në juridiksionin e saj. Prandaj, udhëheqësia e Drejtorisë së doganave është e angazhuar për praktikë të mirë profesionale dhe dhënie cilësore të shërbimeve përmes zbatimit të kërkesave ISO 9001: 2008, dhe drejtori i Drejtorisë së doganave më datë 01.10.2012 ka miratuar.

Politikën e cilësisë

ISO 9001: 2008