Qasje të lirë deri te informacionet e karakterit publik kanë të gjithë personat juridik dhe fizik, pa dallim të vendit apo të huaj.

Për qasje deri te informacionet e karakterit publik të Drejtorisë së doganave duhet të parashtrohet kërkesë me gojë, shkrim ose elektronike dhe ndonjë formë tjetër, deri te poseduesi i informacionit – Drejtoria e doganave.

Kërkesën dërgojeni deri te personi zyrtar i Drejtorisë së doganave që është kompetent për veprim sipas kërkesës deri te informacionet e karakterit publik në këtë adresë.

Drejtoria e doganave

Rr. ‘’Lazar Liçenoski’’ nr. 13

1000 Shkup

Persona zyrtar
Slagjana Damjanoskasladjana.damjanoska_at_customs.gov.mk
Katerina Haxhiska Niçeskakaterina.hadziska-niceska at customs.gov.mk

Për informacione më të detajuara rreth të drejtave dhe detyrimeve të kërkuesve dhe poseduesve të informacioneve të karakterit publik vizitoni ueb faqen e Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë deri te informacionet e karakterit publik www.komspi.mk.