Pozicija Ime Kontakt

UDHËHEQJA

DrejtoriSLLAVICA KUTIROVslavica.kutirov@customs.gov.mk
02/ 322 43 42
ZëvendësdrejtoriMUAREM ASANImuarem.asani@customs.gov.mk
02/ 329 39 23
Këshilltar i drejtoritMITKO DIMITROVSKImitko.dimitrovski@customs.gov.mk
Këshilltar i drejtoritANASTAS MAZHENKOVSKItel. 070 279 456
anastas.mazenkovski@customs.gov.mk
Këshilltar i drejtoritToni Stankovskitoni.stankovski@customs.gov.mk
02/ 32 93 995

KABINETI

Kryeshef i Seksionit për bashkëpunim me drejtorin – Kabinet i drejtoritALEKSANDRA RADESKAaleksandra.radeska@customs.gov.mk
071 392 229
Kryeshef i seksionit për revizion të brendshëmMAJA HRISTOVmaja.hristov@customs.gov.mk
02/ 329 39 65

DEGËT DOGANORE

Drejtues i Degës doganore ShkupALEKSANDAR PETKOVSKIaleksandra.petkovski@customs.gov.mk
02/3174 255 mob.070 363 598
Drejtues i Degës doganore KumanovëHULUSI JASHARIhulusi.jashari@customs.gov.mk
031/ 41 13 41
Drejtues i Degës doganore ShtipIVAN SPASOVSKIivan.spasovski@customs.gov.mk
032/ 38 08 03
Drejtues i degës doganore GjevgjeliTANJA ILIJOSKAtanja.ilijoska@customs.gov.mk
034/ 23 01 01
Drejtues i degës doganore ManastirOLIVER VUCINIColiver.vucinic@customs.gov.mk
047/ 26 93 36

SEKTORI PËR SISTEM DOGANOR

Asistent drejtori i Sektorit për sistem doganorOFELIJA BAJOofelija.bajo@customs.gov.mk
02/329 39 32
Kryeshef i Seksionit për tarifë doganore, TARIK, vlerë dhe origjinëLIDIJA LEKOSKAlidija.lekoska@customs.gov.mk
02/ 329 39 94
Kryeshef i Seksionit për procedura doganore dhe tatimoreGORDANA DINESKAgordana.dineska@customs.gov.mk
070 255 850
Kryeshef i Seksionit për formalitete kufitare dhe të transititGORGI NAUMOVSKIgorgi.naumovski@customs.gov.mk
mob. 070 364 195
Kryeshef i Seksionit për laboratorNATALIJA KRUSHAROVSKAnatalija.krusarovska@customs.gov.mk

SEKTORI PËR PËRGJEGJËSI PROFESIONALE

Asistent drejtori i Sektorit për përgjegjësi profesionaleRESHAT RAMADANIresat.ramadani@customs.gov.mk
02/ 329 39 83
Kryeshef i Seksionit për inspektim të brendshëmLIDIJA TASEVAlidija.taseva@customs.gov.mk
Kryeshef i Seksionit për integritetJULIJA NIKOLOVSKAjulija.nikolovska@customs.gov.mk
02/311 61 88
Kryeshef i Seksionit për hetim të brendshëmGORAN KUZEVSKIgoran.kuzevski@customs.gov.mk

SEKTORI PËR AKCIZA

Asistent drejtori i Sektori për akcizaMELIHA PANEVAmeliha.paneva@customs.gov.mk
Kryeshef i Seksionit për akcizaRENEZIJANA KIPRIJANOVArenezijana.kiprijanova@customs.gov.mk
02/329 39 08
Kryeshef i Seksionit për procedura të akcizaveVESNA ZMAJSEKvesna.zmajsek@customs.gov.mk
02/329 39 19
Kryeshef i Seksionit për masa jotarifore dhe IPRSUZANE HALILIsuzane.alili@customs.gov.mk
02/329 39 20

SEKTORI PËR KONTROLL DHE HETIME

Asistent drejtori i Sektorit për kontroll dhe hetimeDEJAN BLAZHEVSKIdejan.blazevski@customs.gov.mk
Kryeshef i Seksionit për hetimeALEKSANDRA ILIEVSKA MISHKOVSKAaleksandra.ilievska@customs.gov.mk
02/ 329 39 89
Kryeshef i Seksionit për kontroll të shoqërive tregtareLJUPÇO ÇINGOSKIljupco.cingoski@customs.gov.mk
Kryeshef i Seksionit për inteligjencëBEKIM HOXHAbekim.hoxha@customs.gov.mk
02/ 329 39 39
Kryeshef i seksionit për punë operativeBLLAGOJA KËRSTEVSKIblagoja.krstevski@customs.gov.mk
02/3 293 955
Kryeshef i Seksionit për menaxhim me rreziqeDRAGAN IVANOVSKIdragan.ivanovski@customs.gov.mk
02/ 329 39 62
Kryeshef i Seksionit – Qendra doganore kujdestareDRAGAN JOLEVSKIdragan.jolevski@customs.gov.mk

SEKTORI PËR TEKNOLOGJI TË INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT

Asistent drejtori i Sektorit për teknologji të informacionit dhe komunikimit
Kryeshef i seksionit për zhvillimZORAN BLAZHEVSKIzoran.blazevski@customs.gov.mk
02/ 329 39 18
Kryeshef i Seksionit për mbështetje aplikativeOLIVERA CALOVSKAolivera.calovska@customs.gov.mk
02 329 39 44
Kryeshef i Seksionit për mbështetje teknikeANA ARIZANOVIQana.arizanovic@customs.gov.mk
02/ 329 39 75

SEKTORI PËR MENAXHIM ME RESURSE NJERËZORE

Asistent drejtori i Sektorit për menaxhim me resurse njerëzoreVALENTINA PIVOVAROVAvalentina.pivovarova@customs.gov.mk
Kryeshef i Seksionit për trajnimeZHAKLINA ANDRESKAzaklina.andreska@customs.gov.mk
02/329 39 28
Kryeshef i Seksionit për kuadroJELENA CIPUSEVAjelena.cipuseva@customs.gov.mk
02/329 39 22

SEKTORI PËR ÇËSHTJE FINANCIARE

Asistent drejtori i Sektorit për çështje financiareSASHA SASHEKsasha.sashek@customs.gov.mk
02/329 39 25
Kryeshef i Seksionit për pagesë të të hyraveZLATKO POPOVIQzlatko.popovic@customs.gov.mk
02/329 39 78
Kryeshef i Seksionit për financa dhe kontabilitetNATASHA JORDANOVSKInatasa.ilkova@customs.gov.mk
02/329 39 03

SEKTORI PËR PUNË ADMINISTRATIVE DHE TEKNIKE

Asistent drejtori i Sektorit për punë administrative dhe teknikeGORAN GEROVSKIgoran.gerovski@customs.gov.mk
Kryeshef i Seksionit për furnizime publikeMIRJANA STANOEVAmirjana.stanoeva@customs.gov.mk
02/3 171 770
Kryeshef i Seksionit për investime dhe mirëmbajtjeJOVO DZUTESKIjovo.dzuteski@customs.gov.mk
02/3 171 788
Kryeshef i Seksionit për menaxhim me pikat e kalimit kufitarMARIJA MOMIROVSKAmarija.momirovska@customs.gov.mk
02/3 171 770
Kryeshef i Seksionit për mall të konfiskuar dhe dorëzuar dhe depoSNEZHANA JOVÇEVSKAsnezana.jovcevska@customs.gov.mk
02/317 13 44

SEKTORI PËR PUNË JURIDIKE

Asistent drejtori i Sektorit për punë juridikeBEADIN RAMADANIbeadin.ramadani@customs.gov.mk
02/3 116 188
Kryeshef i Seksionit për punë juridike, përfaqësim dhe procedurë administrativeMETODI MICEVSKImetodi.micevski@customs.gov.mk
Tel. 02/329 39 60 mob.070 276 324
Kryeshef i Seksionit për procedurë të kundërvajtjesELENA ARSENKOVAelena.arsenkova@customs.gov.mk
02/ 317 11 82
Kryeshef i Seksionit për punë arkivi dhe zyreJULIJANA TODEVAjulijana.todeva@customs.gov.mk
02/3 171 788