Sektori për përgjegjësi profesionale kryen punë që i referohen kontrollit të njësive organizative të Drejtorisë së doganave lidhur me procedurat e parapara dhe kompetencat në mbështetje me Ligjin, aktet nënligjore dhe instruksionet operative, detyrat e punës, të drejtat dhe përgjegjësitë. Sektori vepron në mënyrë parandaluese, zbulon dhe eliminon korrupsionin, sjelljen joprofesionale, menaxhimin e padrejtë, keqpërdorimet, mashtrimet dhe dëmet e shkaktuara.

Sektori detyrat e punës së fushëveprimit i kryen përmes:

  • Seksionit për kontroll të brendshëm;
  • Seksionit për hetime të brendshme;
  • Seksionit për integritet.

Kontakt (kontakti i përgjithshëm i sektorit – telefoni fiks)