Sektori për sistem doganor kryen punë që i referohen përcjelljes dhe analizës së dispozitave doganore, tatimore, tregtare – të jashtme, devizave që zbatohen gjatë procedurës doganore, ndërtimit të sistemit dhe politikës doganore; hartimin e drafteve të dispozitave, hartimin e udhëzimeve operative për zbatim te organet doganore dhe zgjidhje të procedurave me efekt ekonomik dhe procedura të thjeshtësuara, bashkëpunim me organe tjerë dhe organizata rreth çështjeve nga zbatimi i dispozitave gjatë procedurës doganore, pjesëmarrje në bisedime ndërkombëtare nga fusha e punës doganore.

Sektori detyrat e punës së fushëveprimit i kryen përmes:

 • Seksionit për procedura doganore dhe tatimore;
 • Seksionit për formalitete kufitare dhe të transitit;
  • Shërbimit për formalitete kufitare dhe të transitit:
  • Shërbimit për procedurë ekzaminimi dhe pagesë të borxhit doganor gjatë transitit
 • Seksionit për tarifë doganore, tarik, origjinë dhe vlerë të mallrave;
  • Shërbimit për tarifë doganore dhe tarik;
  • Shërbimit për origjinë dhe vlerë doganore të mallrave.
 • Seksionit për laborator doganor.

Kontakt (kontakti i përgjithshëm i sektorit – telefoni fiks)