Sektori për kontroll dhe hetim kryen punë që i referohen zbatimit të masave dhe aktiviteteve për zbulimin e hetimit kriminel të veprave penale, pengim të pasojave të mëtejme të veprave penale, kapjes dhe denoncimit të kryerësve të tyre dhe sigurimit të provave si pjesë e policisë së jurisprudencës. Sektori për kontroll dhe hetim kryen kontrolle shtesë të kompanive dhe tregtarëve – individëve me verifikimin e ekzistimit, besueshmërisë dhe saktësisë së dokumenteve, librave shqyrtim të biznesit dhe të dhënave të tjera, kontrollit të mallrave, marrjen e mostrave dhe kryerjen e procedurave zyrtare dhe aktivitete të tjera të ngjashme në drejtim të siguruar me respektimin e rregullave doganore dhe rregullave tjera të zbatueshme për mallrat që i nënshtrohen procedurave doganore për vendosjen në qarkullim të lirë, transit, eksport, përpunim aktiv, përpunimit nën kontroll doganor, lejimit të përkohshëm, përpunimit të jashtëm, magazinimit doganor, thjeshtimit të procedurave, trajtimit tarifor preferencial për mallra të caktuara për shkak të natyrës së tyre ose të përdorimit dhe kontrollin e agjentëve doganor të autorizuar, zbatimi i Ligjit për akciza për qarkullimin dhe përdorimin e mallrave të akcizës lëshuar në qarkullim të lirë të akcizës midis tregtarëve me shumicë, shitoreve, restoranteve dhe të ngjashme.

Sektori detyrat e punës së fushëveprimit i kryen përmes:

 • Seksionit për hetime;
  • Shërbimit për luftë kundër krimit ekonomik;
  • Shërbimit për luftë kundër kontrabandës;
 • Seksioni për inteligjencë;
 • Seksionit për menaxhim me rrezik
  • Shërbimit për menaxhim me rreziqe;
  • Shërbimit për analitikë dhe statistikë;
 • Seksionit për kontroll të shoqërive tregtare;
 • Sektorit për punë operative;
  • Shërbimit për ekipe mobile;
  • Shërbimit për skaner mobil.

Kontakt (kontakti i përgjithshëm i sektorit – telefoni fiks)