Sektori për punë juridike kryen aktivitete që lidhen me monitorimin dhe analizën e ligjeve dhe rregulloreve në lidhje me procedurat doganore, administrative, kundërvajtëse dhe procedurave civile dhe propozimin e masave dhe udhëzimeve për aplikimin e tyre të duhur, duke propozuar për plotësimin e procedurës, duke marrë, analizuar dhe përcjell te Ministria e financave lëndë mbi ankesat e vendimeve të shkallës së parë dhe për mbajtjen e shënimeve të duhura, duke bërë marrëveshje të reja për të zëvendësuar zgjidhje të kontestuara nga ankesat dhe duke dhënë udhëzime për të vonuar zbatimin e vendimeve të lëshuara në përputhje me ligjin, duke marrë dhe dorëzimin dhe ankesat dhe kërkesat e tjera për kontestet pronësore juridike para gjykatave kompetente në të cilën Drejtoria e doganave kapacitetin e një pale në mosmarrëveshje, që përfaqëson Drejtorinë e doganave para gjykatave kompetente në këto konteste, si dhe marrjen dhe analizimin e vendimeve të gjykatave të shkallës së parë dhe ndaj të njëjtave ankesa dhe mjete juridike të jashtëzakonshme të rasteve nga gjykatat dhe për mbajtjen e shënimeve të duhura në pritje; pranimit dhe duke vepruar sipas propozimeve paralajmëruese të kërkesave në pasuri të falimentimit të debitorëve doganor; trajtimin e dokumenteve dhe materialeve të zyrës sipas rregullave, përgatitjen e planit të listës dhe shenjat arkivore të materialit dokumentar në drejtim të ruajtjes së tij; Bashkëpunimi me Arkivin Shtetëror të vendit dhe autoritetet e tjera, të strehimit, ruajtjes, mbrojtjen dhe sigurimin e materialit dokumentar dhe të arkivit materialeve, dorëzimi i materialit arkivor për ruajtje të përhershme në Arkivin e vendit dhe të ngjashme.

Sektori detyrat e punës së fushëveprimit i kryen përmes:

  • Seksionit për punë juridike, përfaqësimit dhe procedurës administrative
    • Shërbimit për punë juridike
    • Shërbimit për përfaqësim para gjykatave
    • Shërbimit për procedurë administrative në shkallë të parë
  • Seksionit për procedurë kundërvajtëse
  • Seksionit për punë zyre dhe arkivi

Kontakt (kontakti i përgjithshëm i sektorit – telefoni fiks)