Seksioni për bashkëpunim ndërkombëtar, projekte dhe integrim evropian kryen punë që kanë të bëjnë me planifikimin, projektimin dhe drejtimin e një strategjie të zhvillimit dhe punës dhe planet e Drejtorisë së doganave në aspektin e pajtueshmërisë së tij me procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe ndërtimin e sistemit dhe politikës doganore; ndërmjetësimi dhe zhvillimi i bashkëpunimit ndërkombëtar të Drejtorisë së doganave me shërbime tjera doganore në botë dhe organizatat ndërkombëtare, iniciativat, integrimi dhe institucionet e Bashkimit Evropian, duke çuar aktivitetet e para-pranimit dhe të bashkëpunojnë me organizatat përkatëse ndërkombëtare, iniciativat, integrimin dhe institucionet dhe organet e ndërtesës së Bashkimit Evropian të qëndrueshme, shkallëzimin modern të sistemit doganor, monitorim, analizë dhe propozime doganore, tregti, valuta të huaj dhe rregulloret tjera të aplikuara në procedurat doganore në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe të marrin pjesë në përgatitjen, zhvillimin dhe promovimin e marrëdhënieve bilaterale dhe multilaterale të zyrave doganore për shkëmbimin e informacionit dhe bashkëpunimin, të marrin pjesë në negociatat ndërkombëtare mbi çështje doganore, përgatisin materialet për takimet dhe negociatat ndërkombëtare dhe zbatimin e marrëveshjeve për bashkëpunim doganor të lidhura nga administrata doganore me shërbimet doganore të vendeve të tjera, dhe më shumë.

Shtrirja e detyrave të punës, Seksioni i kryen në këto formacione të brendshme organzacioni si më poshtë:

  • Shërbimi për bashkëpunim ndërkombëtar dhe integrim evropian
  • Shërbimi për projekte
  • Shërbimi për përkthim

Kontakt (kontakti i përgjithshëm i sektorit – telefoni fiks)