Прашања, поплаки и сугестии

Испраќањето на прашања, жалби и сугестии е анонимно.

Доколку сакате одговорот да пристигне на ваша адреса, оставете e-mail адреса.

Одговорите на најактуелните прашања ги објавуваме во делот Најчесто поставувани прашања.

Имајте предвид дека содржината на одговорите на поставените прашања  е од информативен карактер и може да се користи само како информација.

Царинските прописи и останатата регулатива, кои се применуваат во царинското работење, се предмет на континуирани прилагодувања, промени и дополнувања, така да, за спроведување на постапка за која сте се информирале на овој начин  важат прописите на денот на спроведувањето на постапката.

Anullo
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor, Average, Good, Very Good, Excellent
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).