Surveys
 • Прашалник за дополнителни обуки

  • Survey created by Brane Petrusevski
  • 68 responses

  Царинската управа на Република Македонија спроведува анкета чија цел е унапредување на дополнителната обука согласно потребите на царинските застапници.

  Анкетата е анонимна, а добиените резултати ќе послужат за правење анализа на постоечките и планирање на идните програми за обука на Царинската управа, со цел подобрување на услугите што ги дава Управата.

  Царинската управа го задржува правото на користење на податоците, исклучиво и во согласнот со наведената цел на анкетата.

 • Оценка на услугите на Царинската управа

  • Survey created by Brane Petrusevski
  • 38 responses

  Царинската управа на Република Македонија спроведува анкетата чија цел е:

  а) оценка на јавноста на услугите што ги дава Царинската управа
  б) оценката од економските оператори, царинските застапници и други корисници на услугите на ЦУ, за работата на Царинска управа во различни видови царински постапки
  в) согледување на досегашната работа на Царинската управа
  г) понатамошниот развој на Царинската управа да биде согласно потребите на корисниците на услуги.

  Пополнувањето на анкетата бара време, но без Вашата соработка не би можело да се реализира истражувањето што го спроведува Царинската управа на Република Македонија. Царинската управа искрено се заблагодарува за одвоеното време и соработката.

  Анкетата е анонимна, а добиените резултати ќе послужат за правење анализа на досегашното и планирање на идното работење на Царинската управа, со цел подобрување на услугите што ги дава Управата.

  Царинската управа го задржува правото на користење на податоците, исклучиво и во согласнот со наведената цел на анкетата.

  Прашалникот се пополнува со знакот „х“ во квадратчето, како и со описно образложение на дадениот одговор, а возможни се повеќе од еден одговор доколку е тоа во согласност со Вашите потреби.

 • Анкета за новата веб страна

  • Survey created by Brane Petrusevski
  • 92 responses

  Почитувани посетители,

  Сакајќи да ја зголемиме ефикасноста и транспарентноста во информирање на граѓаните, како и уште повеќе да го промовираме нашето работење и нашите успеси, изработивме нова веб страна на Царинската управа на Република Македонија.

  Имајќи во предвид дека Вашето мислење ние е важно, Ве замолуваме да ја пополните оваа анкета, како во иднина уште повеќе би го подобриле дизајнот на веб страната и информациите кои се објавуваат на истата.

 • Прашања, поплаки и сугестии

  • Survey created by Super User
  • 1349 responses
 • Пријави корупција

  • Survey created by Super User
  • 34 responses

  Корупцијата и судирот на интереси како цивилизациско зло ги попречуваат и уриваат основните општествени вредности, ги злоупотребуваат институционалните капацитети во полза на нелегални цели и интереси, ја намалуваат довербата во институциите и правната држава, го загрозуваат владеењето на правото, праведноста, еднаквоста и сигурноста на граѓаните.

  Царинската управа во континуитет работи на превенција на злоупотребите на службената должност и безкомпромисно се справува со овој вид на криминогено однесување, со цел ефикасно исполнување на нејзината мисија и визија:

  • да бидеме модел на модерен и најдобар сервис на граѓаните, економските оператори и државата, согласно домашни и меѓународно признати најдобри практики и лидер во процесот на пристапување кон Европската царинска унија и
  • да ги зачуваме финансиските интереси на Република Македонија, да го заштитиме здравјето и животот на луѓето, да обезбедиме конкурентен економски амбиент, да ги реализираме економските политики на Владата на Република Македонија и започнувањето на предпристапни преговори за членство во Европската Унија.

  Случаите на корупција за царински службеници, може да ги пријавите на следните начини:

  Online пријава за незаконско, непрофесионално или коруптивно постапување на царински службеници

  ОТВОРЕНА ЦАРИНСКА ЛИНИЈА, бесплатно и анонимно на телефонскиот број 197

  Пошта, на адреса ул. Лазар Личеноски, бр. 13, 1000 Скопје