Царинење на поштенски пратки

Procedura e zhdoganimit të dërgesave postare zbatohet mbështetur në dispozitat e Ligjit doganor si dhe me dispozitat postare të pranuara ndëkombtarisht.

Të gjitha dërgesat postare që janë objekt i qarkullimit ndërkombëtar postar u nënshtrohen masave të mbikëqyrjes doganore dhe procedurës siç është paraparë me dispozitat postare.

Dërgues. Personi fizikDërgues: Kompania
Pranues: Personi fizikPranues: Personi fizik ose juridik
Malli i dërguar nga jashtë nga një person fizik në dërgesa më të vogla me letër ose pako postare pranohet nga personi fizik që jeton ose është në qëndrim të miratuar në Republikën e Maqedonisë, është liruar nga pagimi i detyrimeve të importit dhe TVSH, nën kushte të vlerës totale të dërgesës dhe nuk tejkalon 45 EURO në kundërvlerë denarësh.Malli i dërguar nga jashtë vendit nga personi juridik (kompania) në dërgesa më të vogla me letër ose pako postare që pranon personi fizik që jeton ose ka qëndrim të miratuar në Republikën e Maqedonisë është liruar nga pagimi i detyrimeve të importit dhe TVSH nën kushte që vlera totale e dërgesës të mos tejkaloj 22 EURO në kundërvlerë denarësh, me shpenzime të përfshira të transportit.
Lirimi nuk vlen për dërgesat që përmbajnë alkool dhe pije që përmbajnë alkool, parfume, kolonja, duhan dhe prodhime duhani.Nëse vlera e mallit është nga 22 deri në 45 euro, i njëjti lirohet nga pagimi i detyrimeve të doganës, por i nënshtrohet pagimit të TVSH-së.
 Malli vlera e të cilit tejkalon vlerën prej 45 EURO i nënshtrohet pagimit të detyrimeve të importit dhe TVSH-së.
 Lirimi nuk vlen për dërgesa që përmbajnë alkool dhe pije me përmbajtje alkooli, parfume dhe kolonja, duhan dhe prodhime duhani.


Dërgesa postare dhe zhdoganim i dërgesave postare

Në përgjithësi, pas arritjes së dërgesave postare në territorin doganor të Republikës së Maqedonisë, në bazë të dispozitave të Rregullores Zbatuese të Ligjit doganor nën mbikëqyrjen e një nëpunësi doganor kryhet ndarja e ngarkesave që janë lëshuar në qarkullim të lirë, pa detyrimin për të parashtruar deklaratë edhe atë:

  • kartolinat dhe letrat që përmbajnë vetëm mesazhe personale,
  • Letra të shkruara në alfabetin Braille,
  • material i shtypur që nuk është subjekt i detyrimeve të importit dhe
  • Të gjitha dërgesat tjera të detyrave komerciale natyrës dhe të importit, të cilat përmbajnë dhurata të vogla, materiale promovuese, mostra të vogla etj, përveç dërgesave që përmbajnë alkool dhe pijeve që përmbajnë alkool, parfume dhe ujëra tualeti, duhanit dhe produkteve të duhanit. dërgohet me letër ose parcelë me vlerë të papërfillshme, me vlerë deri në 22 euro në denarë, me kusht që nuk ka asnjë detyrim për pagesë

Sipas nenit 1, paragrafi 3) të Rregullores Zbatuese të Kodit Doganor dhe të nenit 2 paragrafi 1) pika d) të Rregullores për kriteret dhe mënyrën e përjashtimit nga pagesa e detyrimeve të importit dhe vlerës, sasisë dhe llojit apo qëllimit të mallrave të cilat mund të përjashtohen nga detyrimet e importit, pasi dërgesat e natyrës jo-komerciale janë ato dërgesat që janë dërguar nga një person në një tjetër individ, të importuara herë pas here dhe lloji dhe sasia e tyre tregojnë se ata janë të destinuara për përdorim privat, për përdorim personal dhe familjar personit që me siguri I është dërguar si dhuratë. Këto dërgesa përjashtohen nga detyrimet doganore dhe TVSH-ja në vlerë prej 45 euro.

Sipas nenit 87 të Rregullores Zbatuese të Kodit Doganor parashikon se rregullimi i vlerës së deklaruar do të bëhen në aspektin e shpenzimeve kur përcaktimin e vlerës së dërgesave të natyrës jo tregtare, që do të thotë se mallrat nga natyra jo materiale, kostot e transportit nuk janë llogaritur në vlerën doganore të mallrave.

Dërgesat të cilat nuk janë subjekt i detyrimit sipas paragrafit 3 të nenit 144 të Rregullores Zbatuese të Kodit Doganor konsiderohen të paraqiten pranë autoritetit doganor brenda kuptimit të nenit 73 të Kodit Doganor, deklarata doganore është pranuar dhe lirimi është dhënë në momentin kur mallrat janë dorëzuar marrësit. Këto dërgesat, atëherë kontrolli nga autoritetet doganore në postë mund të lëshohen në qarkullim të lirë pa formalitete doganore.


Dërgesa postare që nuk i nënshtrohen procedurës doganore

Të gjitha dërgesat postare që përmbajnë mall, dhe që janë dërguar nga jashtë vendi nga persona juridik, si dhe dërgesat që janë objekt i shitblerjes, i nënshtrohen përllogaritjes së detyrimeve doganore dhe TVSH-së, pavarësisht se a shërbejnë për përdorim personal për pranuesin. Gjatë pagesës së detyrimeve doganore lirohen pakot vlerat e të cilave nuk tejkalon 45 EUR, ndërsa nga pagimi përjashtohen nga vlera e të cilave nuk i kalon 22 euro, që do të thotë se dërgesat deri në 45 EUR janë të pagueshme vetëm për TVSH.

Pagesa e detyrimeve doganore dhe TVSH kryhet në një nga formularët e mëposhtëm:

  • Deklarata doganore postare: nëse vlera e mallit në dërgesë është më pak se 800 euro në denarë. Kur dërguesi është një person fizik të zbatohet një normë të vetme të detyrës prej 15% dhe shkalla e TVSH-së 18% ose 5% në varësi të llojit të mallrave. Kur dërguesi është person juridik, përkatësisht ofrimin porositur në internet, llogaritja e detyrimeve doganore normat e zbatueshme sipas Ligjit për Tarifë doganore. Deklaratën e plotëson nëpunësi doganor dhe tarifat e pagueshme mbi pranimin e dërgesës dhe
  • Deklarata e vetme doganore: nëse vlera e mallit në dërgesë është më i madh se 800 EUR ose marrësi ka deklaruar se dëshiron që mallrat të pastruar në një normë në pajtim me Ligjin për tarifë doganore, në këtë rast deklarata është dorëzuar në përputhje me rregullat ekzistuese të parashikuara në nenin 72 të Kodi doganor dhe Neni 115 i Rregullores zbatuese ligjin doganor dhe Rregulloret se si për të mbushur deklaratës doganore e kodeve të përdorura në procedurat doganore, zakonisht përmes tarifave agjent Ski.

Kur përfituesi i dorëzimit postës është një entitet ligjor jo më shumë se një dokument apo një kopje të vetme të çdo dokumenti përmban nëse dërgesa përbëhet prej dokumenteve të shumta, dhe në qoftë se pesha e saj totale bruto nuk kalon një kilogram siç kërkohet me Dekretin për kriteret e hollësishme dhe mënyrën dhe sasia dhe lloji apo qëllimi i mallrave mund të përjashtohen nga detyrimet e importit, jo pjesë e një serie të rregullt të sendeve të ngjashme dhe nuk janë subjekt i ndalimet dhe kufizimet, autoriteti doganor duhet të paraqesë kuvertë oral garacija në formën e një aplikimi për lirim nga pagesa e detyrimeve dhe deklaratës adekuat të qëllimit të mallrave. Në të gjitha rastet e tjera deklarata doganore me shkrim në një formë SAD. përjashtimi nga detyrimet e importit për dërgesat që përmbajnë mallra me vlerë të papërfillshme, me kusht që ajo nuk është subjekt i detyrimeve të importit (për shembull, mostrat e mallrave dërgimin e materiale reklamuese të shtypura që, në qoftë se mallrat e importuara nga mail-i është nënshtruar pagesa e akcizës, atëherë ajo është e llogaritur në bazë të Ligjit për akciza.


Borxhi doganor dhe vlera doganore e mallit

Në procedurën e zhdoganimit të mallrave në dërgesave postare, nëse kryhet në deklaratën doganore postare ose një deklaratë të vetme doganore (DUD), krijon një borxh doganor që duhet të paguhet. Borxhi doganor përbëhet nga doganat dhe TVSH-së dhe çdo detyra të tjera të përcaktuara në varësi të llojit të mallrave. Shkalla e tarifave të përshkruara llogaritet mbi vlerën doganore të mallrave. Vlera doganore e mallrave përbën vlerën e transaksionit, që në fakt të paguajë çmimin ose çmimi që duhet të paguhet, e rregulluar për kostot shtesë të shkaktuara deri në ardhjen e stkata territorit doganor të Republikës së Maqedonisë. Si rregull, vlera doganore e mallrave të dërguar me postë përfshin shpenzimet postare që dalin jashtë territorit doganor të Republikës së Maqedonisë. Kostoja e postare nuk përfshihen në vlerën doganore të mallrave me postë dërgoni një individ tek tjetri, përveç kur është fjala për mallrat e transportuara nga korrierët njohur si EMS. Vlera doganore gjithashtu nuk përfshin kostot shtesë të shkaktuara në Republikën e Maqedonisë, dhe të akuzuar nga posta.

Baza tatimore përbën shumën e vlerës doganore plus dogana të grumbulluara.

Dokumenti bazë për përcaktimin e vlerës doganore një faturë ose faturë. Nëse pika postare nuk është e bashkangjitur faturë ose faturë, doganieri do të telefononi marrësi të paraqesë prova të vlerës së mallrave. Në qoftë se marrësi nuk jep asnjë të dhënë për vlerën e mallit, doganieri llogarit vlerën doganore sipas dispozitave të neneve 29 deri 34 të Ligjit Doganor.

Në qoftë se marrësi nuk pajtohet me vlerën doganore e përcaktuar nga ana e doganierëve dhe tarifat e akumuluara, ka të drejtë të kundërshtojë të vlerës së përcaktuar doganore. Ankesa është parashtruar me shkrim me paketën pahapur dhe të gjitha dokumentet dhe provat relevante për të ri-doganor kontrollin dhe vendimmarrjen para se të dërgesës për t'u ngritur.


Vendi i zhdoganimit të dërgesave postare

Zhdoganimi i dërgesave postare bëhet në Zyrën doganore Posta – Shkup, që gjendet në hapësirat e SHA Posta e Maqedonisë (Stacioni i ri hekurudhor), Informacione lidhur me procedurën e zhdoganimit të dërgesave postare mund të merren edhe nëpërmjet postës elektronike në Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ose në numrin e telefonit 02 2 401 876, 02 2 401 877 dhe 2 401 878.