Оружје и муниција

Me ligj ndalohet importimi dhe bartja e të gjitha llojeve të armëve dhe municionit nëpërmjet territorit të Republikës së Maqedonisë, edhe atë:

 • oгнено оружје
 • колекционерско оружје
 • пневматско оружје
 • гасно оружје
 • експлозивно оружје
 • ладно оружје (ножеви, ками, мечеви итн.)
 • оружје со тетива
 • оружје за светлосно-звучна сигнализација
 • електрични парализатори
 • муниција

Внесување на оружје и муниција во Р. Македонија е дозволено само во случај доколку поседувате посебно одобрение/дозвола издадена од Министерство за внатрешни работи на Р. Македонија. Ова се однесува на оружје кое се користи за лов.

За оружје не се смета:

 • Декоративно оружје
 • Имитација на оружје
 • Старинско оружје
 • Оружје што е трајно онеспособено за употреба
 • Реплика на старинско оружје
 • Оружје за индустриски цели и
 • Харпуни за подводен риболов

Во случај на непочитување на законските одредби предвидени се соодветни прекршочни мерки.