Увозот за облагородување овозможува увезените репроматеријали или полупроизводи да се облагородуваат (обработуваат, преработуваат, доработуваат или поправаат) за повторен извоз, без да се платат увозни давачки и ДДВ за стоката.

Согласно царинските прописи,можни се два системи на увоз за облагородување:

  • Систем на одложено плаќање и
  • Систем на враќање на увозни давачки

Упатство за увоз за облагородување