Царинското складирање овозможува странската стока да се чува во Република Македонија без да се платат увозни давачки.

 

Во постапка на царинско складирање се дозволени вообичаени форми на ракување со стоката, претходно одобрени од надлежниот царински орган. Исто така, можно е стоката да се облагородува или преработува под царински надзор во царинскиот склад, со претходно одобрение од надлежниот царински орган