Прашалник за дополнителни обуки

Царинската управа на Република Македонија спроведува анкета чија цел е унапредување на дополнителната обука согласно потребите на царинските застапници.

Анкетата е анонимна, а добиените резултати ќе послужат за правење анализа на постоечките и планирање на идните програми за обука на Царинската управа, со цел подобрување на услугите што ги дава Управата.

Царинската управа го задржува правото на користење на податоците, исклучиво и во согласнот со наведената цел на анкетата.

Anullo
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor, Average, Good, Very Good, Excellent
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).