Punën e saj Drejtoria e doganave e rregullon mbështetur në më shumë dispozita ligjore dhe legjislacione.