Në zbatim të Dekretit me fuqi ligjore për ndryshimin e Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për Akcizat gjatë gjendjes së jashtëzakonshme (“Gazeta Zyrtare e RMV-së" nr. 169/20120 e datës 22.06.2020), i cili hyri në fuqi menjëherë, sasia e akcizës për naftën e gazit të shënuar si lëndë djegëse për ngrohje nga kodet tarifore 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 dhe 2710 20 19 00 u rrit, dhe aktualisht arrin në 18,121 denarë/litër.

Personat që kanë përdorur naftën e gazit të shënuar si lëndë djegëse për ngrohje në amvisëri, si dhe personat që e kanë përdorur atë si karburant për ngrohje në procesin e prodhimit ose si shtues i një karburanti tjetër si karburant ngrohje në industri, kanë të drejtë për një rimbursim të një pjese të taksës së akcizës së paguar në vlerë prej 6 denarë për litër.

Parakusht për kthimin e një pjese të akcizës së paguar është nëse nafta e shënuar e gazit e destinuar për ngrohje është furnizuar me taksën e akcizës të sapo përcaktuar me këtë Dekret e cila aktualisht arrin në 18,121 denarë/litër.

Regjistrimi në Evidencën e përdoruesve të naftës së gazit të shënuar të destinuar për ngrohje

Për të ushtruar të drejtën për kthimin e një pjese të akcizës së paguar për naftën e gazit të shënuar të destinuar për ngrohje, personat duhet të regjistrohen si përdorues të naftës së gazit të shënuar të destinuar për ngrohje në Procesverbalin e përdoruesve të naftës së gazit të shënuar të destinuar për ngrohje të mbajtur nga Drejtoria e doganave dhe për të marrë një numër identifikimi.

Udhëzimet për paraqitjen e kërkesës për regjistrim në Evidencën e përdoruesve të naftës së gazit të shënuar të destinuar për ngrohje në SPDDDA të publikohen në mënyrë plotësuese.

Regjistrimi në në Drejtorinë e doganave bëhet në bazë të një kërkese elektronike të paraqitur, në të cilën kërkuesi deklaron:

• Të dhënat e identifikimit  

     -Emrin e kompanisë dhe emrin dhe mbiemrin,  

     -Selia, adresa dhe adresa e banimit,  

     -Të dhënat e kontaktit,  

     - NUT dhe NUAQ  

• Të dhëna për vendndodhjen e ruajtjes dhe përdorimit të naftës së shënuar të gazit të destinuar për ngrohje,

• Kapaciteti i rezervuareve dhe

• Karakteristikat teknike të pajisjeve për përdorimin e naftës së shënuar të ngrohjes së gazit në shtëpi ose në procesin e prodhimit ose si një shtesë e një burimi tjetër energjie si lëndë djegëse ngrohëse në industri.

Autoriteti doganor kompetent në përputhje me kërkesën e paraqitur kryen kontrollin në terren dhe verifikimin e të dhënave të paraqitura për regjistrim të kërkuesit me qëllim të lëshimit të numrit të identifikimit.

Kërkesa për rimbursim të akcizës

Rimbursimi i një pjese të akcizës së paguar për naftën e gazit të shënuar të destinuar për ngrohje kryhet nga autoriteti doganor kompetent në bazë të kërkesës së paraqitur për rimbursim të një pjese të akcizës së paguar për vajin e gazit të shënuar të destinuar për ngrohje.

Kërkesa për rimbursim do të dorëzohet në sistemin elektronik SPDDDA të Drejtorisë së doganave.

Udhëzimet për paraqitjen e një kërkese për rimbursim në SPDDDA do të publikohen më tej.

Rimbursimi i një pjese të akcizës së paguar bëhet vetëm për sasinë e blerë ose të importuar të naftës së gazit të shënuar të destinuar për ngrohje në amvisëri, në procesin e prodhimit ose si një shtesë e një karburanti tjetër si karburant ngrohje në industrinë për të cilën akciza llogaritet dhe mblidhet në shumën 18,121 den/lit.

Kërkesa për rimbursim të një pjese të akcizës së paguar përmban të dhëna për numrin e identifikimit të kërkuesit, sasinë e konsumuar në një periudhë të caktuar, qëllimin dhe vendin ku sasia e specifikuar e naftës së gazit të shënuar të destinuar për ngrohje, të dhënat nga faturat dhe / ose importi i deklaratave doganore për shumat e akcizës së paguar dhe sasinë e naftës së gazit të shënuar të blerë të destinuar për ngrohje, si dhe të dhënat për bankën dhe llogarinë mbi të cilën duhet të bëhet kthimi i një pjese të akcizës së paguar.

Dokumentacioni i mëposhtëm duhet t'i bashkëngjitet kërkesës, në rast se nafta e shënuar e gazit e destinuar për ngrohje përdoret në amvisëri:

- faturë ose llogari fiskale për naftë të shënuar të gazit të prokuruar të destinuar për ngrohje shtëpiake, e cila përmban të dhënat për sasinë e prokuruar të shprehur në litra dhe sasinë e akcizës së paguar në shumën e përcaktuar me këtë dekret me fuqi ligjore;

- dëshmi nga e cila mund të përcaktohet data e dorëzimit, shitësi dhe personi që ka dorëzuar naftën e shënuar të ngrohjes shtëpiake, dhe

- dëshmi se personi ka shlyer borxhet në bazë të detyrimeve tatimore dhe doganore.

Dokumentacioni i mëposhtëm i është bashkangjitur kërkesës, në rast se nafta e shënuar e gazit e destinuar për ngrohje përdoret si lëndë djegëse për ngrohje në procesin e prodhimit ose si një shtesë e karburantit tjetër si karburant ngrohës në industri:

- vendimi dhe gjendja e regjistrimit nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut;

 - përshkrim i hollësishëm i aktivitetit për të cilin nafta e shënuar e gazit e destinuar për ngrohje përdoret në procesin e prodhimit,

- vendi dhe vendndodhja e prodhimit ku përdoret nafta e shënuar e gazit destinuar për ngrohje, si dhe hapësirat e depozitimit dhe / ose dhomat, si dhe pajisjet e përdorura për ngrohje;

- faturë për naftë të gazit të furnizuar të shënuar destinuar për ngrohje ose si shtues i karburantit tjetër siç është karburanti i ngrohjes ose deklarata doganore për naftë me gaz të importuar të destinuar për ngrohje e cila përmban të dhënat për sasinë e blerë të shprehur në litra dhe sasinë e akcizës së paguar në sasinë e përcaktuar nga këtë dekret me fuqi ligjore;

- dëshmi nga e cila mund të përcaktohet data e dorëzimit, shitësi dhe personi që ka dorëzuar naftën e shënuar të ngrohjes për amvisëri;

- dëshmi se personi ka shlyer borxhet në bazë të detyrimeve tatimore dhe doganore dhe

- dëshmi e arsyetimit për rimbursimin e një pjese të akcizës së paguar nga regjistrat e personit që kërkon rimbursim, për sasitë e naftës së gazit të shënuar të destinuar për ngrohje ose si një shtesë e një karburanti tjetër si karburant ngrohje në industri, në periudhën për të cilën kërkohet një pjesë e rimbursimit nga akciza e paguar.

Rimbursimi i një pjese të akcizës së paguar për naftën e gazit të shënuar të destinuar për ngrohje në shtëpi, në procesin e prodhimit ose si shtim i një karburanti tjetër pasi karburanti i ngrohjes bëhet duke pranuar dhe verifikuar kërkesën elektronike të regjistruar për kthimin e akcizës së paguar, për të cilën paraqitësi kërkesa merr një mesazh elektronik nga sistemi për përpunimin e deklaratave doganore dhe dokumenteve të akcizës të menaxhuara nga Drejtoria e doganave.