Një delegacion i Drejtorisë doganore, të udhëhequr nga drejtori z Djoko Tanasoski më 4 dhe 5 qershor realizuan një vizitë pune në Drejtorinë doganore të Republikës së Kroacisë, si vazhdimësi e takimeve të mbajtura në tetor të vitit të kaluar, kur u konfirmua interes i përbashkët për shkëmbimin e përvojave në fushën e zbatimit të legjislacionit të BE-së (nga pjesa e rregullave doganore dhe akcizat), forcimi i kapaciteteve të teknologjisë së informacionit dhe aktivitete të tjera në fushën e çështjeve doganore duke përfshi edhe zbatimin e Marrëveshjes për Lehtësimin e Tregtisë e Organizatës Botërore të Tregtisë.

Ju njoftojmë se Administrata Doganore e Republikës së Maqedonisë ka filluar me mënyrë të re për përcaktimin e vlerës doganore gjatë importimit të makinave për pasagjerë, të kombinuar, kamionë dhe motoçikleta të përdorura (në tekstin e mëtejmë: automjetet motorike të përdorura).

Drejtoria Doganore e Republikës së Maqedonisë në drejtim të modernizimit dhe përdorimit të teknologjive moderne në veprimtarinë e saj të përditshme, me mbështetjen e Programit të Eksportit dhe Sigurisë së Kufirit (EXBS) pranë Ambasadës Amerikane,  me 29 maj 2018 lëshoi në përdorim sistem të ri për zbulimin e narkotikëve dhe eksplozivëve.

Më 30 maj 2018 u zhvillua një ngjarje zyrtare ku u hap terminali i ri doganor në kalimin kufitar Tabanovc. Përmirësimi i terminalit, i financuar nga Bashkimi Evropian, do të lehtësojë tregtinë ndërkufitare përgjatë Korridorit 10 dhe zbatimin e procedurave doganore në kapacitete moderne. Kjo ofron shërbime më të mira për operatorët ekonomikë për transport më të shpejtë dhe më të lirë të mallrave të tyre përtej kufirit. Është po aq e rëndësishme që terminali i përmirësuar do të kontribuojë në rritjen e sigurisë së Republikës së Maqedonisë dhe qytetarëve të saj.

Ju njoftojmë se transporti ndërkombëtar i mallrave përmes vendkalimit kufitar Bllacë prej 29.05.2018 është normalizuar.