Programi për Kontroll të Eksportit dhe sigurisë kufitare (EXBS)  në Ambasadën Amerikane i ka dhuruar Drejtorisë Doganore pajisje për modernizimin dhe  përmirësimin e procesit të trajnimeve.

Këtë vit, në raportin e Komisionit Evropian për të arriturat e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Drejtoria e doganave është përfshirë në mesin e tre institucioneve më të vlerësuara sipas progresit të arritur dhe një niveli të lartë gatishmërie në përmbushjen e kritereve.

Drejtoria Doganore është miqësisht e orientuar dhe gjithmonë e hapur për takime ku drejtrëpërdrejtë do të ketë mundësi me komunitetin e biznesit t’i  diskutojnë pyetjet e hapura, si dhe propozimet për thjeshtimin dhe përshpejtimin e procedurave doganore.

Në baze të nenit 42 paragrafit 3 të Ligjit për shfrytëzim dhe disponim me sendet në pronësi shtetërore dhe me sendet në pronësi të komunave („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë “nr. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 dhe „Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 101/19, 275/19 dhe 122/21), Vendimit për dhënien e pëlqimit për zbatimin e procedurës për zgjedhjen e personit juridik i cili kryen veprimtari ose posedon leje për grumbullimin dhe/ose transportimin e hedhurinave të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nr. 40-5983/1 datë 15.06.2021 (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 135/21), Drejtoria e doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut, shpall

Gjatë kontrollit të një automjeti, i paraqitur për hyrje në Republikën e Maqedonisë së  Veriut, në vendkalimin kufitarë Tabanoc, inspektorët doganorë nga Departamenti për punë operative përkohësisht ndaluan 127 papagallë si mallra të padeklaruar.