Drejtoria e doganave paraqet kumtesën e mëposhtme në lidhje me serinë e informacioneve lidhur me importin dhe kontrollin e derivateve të naftës, i cili përmban më shumë informacione:

Informacioni 1: Mënyra e shpërndarjes së mallrave

Gjatë kryerjes së punëve doganore, shpërndarja e mallrave, përkatësisht tarifimi i tyre në nomenklaturën e tarifës doganore kryhet në përputhje me Ligjin për tarifën doganore. Ky ligj është një ligj kryesor, i cili përmban kodet tarifore dhe tarifat doganore që zbatohen gjatë mbledhjes së detyrimeve doganore.

Shpërndarja, përkatësisht klasifikimi i mallrave në një numër tarifor të përshtatshëm, bëhet sipas përshkrimit të numrave tariforë, rregullave themelore 1 dhe 6 për zbatimin e Tarifës doganore, si dhe vërejtjeve për klasifikimin e mallrave te krerët, kapitujt dhe numrat tariforë.

Funksioni themelor i zhdoganimit të mallrave është të përcaktojë numrin e saktë tarifor ku duhet të vendosen mallrat, në mënyrë që të paguhet kompensimi për doganën, TVSH-në dhe akcizën për lëshimin e mallrave në qarkullim të lirë. Kështu, në çdo paraqitje të deklaratës doganore, nëpunësit doganorë duhet:

 • Të identifikojnë mallin
 • Të kryejnë një kontroll dokumentar, dmth të kontrollojë nëse përshkrimi i deklaruar i mallrave në deklaratën doganore është identik me përshkrimin e deklaruar të mallrave në faturën e importit dhe
 • Në raste të caktuara të kontrollohet fizikisht nëse bëhet fjalë për atë lloj malli.

Pas marrjes së deklaratave doganore në procesin e kontrollit dokumentar dhe fizik, është e nevojshme të përcaktohet saktë vlera doganore, në mënyrë që të paguhen siç duhet taksat doganore, TVSH-ja dhe akciza, për të përcaktuar origjinën e mallrave, dmth të përcaktohet nëse mallrat janë me origjinë preferenciale ose jo preferenciale.

Së fundmi, në procesin e zhdoganimit të mallrave, është e nevojshme të zbatohen të gjitha masat e politikës tregtare, të ashtuquajturat masa jo-tarifore, dmth. për të përcaktuar nëse ekziston një lloj ndalimi, kufizimi për një lloj të caktuar të mallrave ose nëse është e nevojshme të paraqitet një certifikatë e caktuar për të mbrojtur shëndetin e popullatës dhe shoqërisë.

 

Informacioni 2: Masat e politikës tregtare

Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut informon opinionin se ekzistojnë dy lloje të masave të politikës tregtare:

 • Masat e aplikuara gjatë importimit të mallrave në territorin doganor të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe
 • Një lloj i dytë i masave të zbatuar për lëshimin e mallrave në qarkullim të lirë, zakonisht i referuar si import.

 

Informacioni 3: Importi i mazutit dhe kompetencat e Drejtorisë së doganave

Lidhur me serinë e lajmeve dhe informacioneve që janë botuar në media të ndryshme ditët e fundit, në interes të informacionit objektiv dhe profesional të qytetarëve për importin e të ashtuquajturve vajra helmues, ne japim shpjegimin e mëposhtëm.

Në tarifën doganore, ekzistojnë lloje të ndryshme të derivateve të naftës, të ashtuquajtura vajra të lehta, të mesme dhe të rënda, dmth vajra ngrohës të cilët quhen edhe vajra djegës. Në procesin e zhdoganimit të karburantit, funksioni themelor i Doganës është të përcaktojë kryesisht nëse mazuti i deklaruar është me të vërtetë mazut, apo është ndonjë lloj tjetër i vajit djegës. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse në praktikën e përditshme, një numër importuesish dëshirojnë të deklarojnë produktet e tyre si mazut, në vend të karburantit me naftë, në mënyrë që të paguajnë një akcizë më të ulët, sepse mazuti ka një akcizë më të ulët se produktet e tjera të naftës. Nga ai aspekt, kontrolli kryesor i Drejtorisë së doganave është kontrolli i aspektit fiskal të derivateve të naftës, përkatësisht pagesa e duhur e detyrimeve doganore, TVSH-së dhe akcizës, si dhe përcaktimi i duhur i vlerës doganore.

Në periudhën 2018-2020, Dogana ka zbuluar një sërë përpjekjesh për deklarim të pasaktë dhe të gabuar të mallrave, në mënyrë që të paguajnë detyrime më të ulëta të importit. Të gjithë importuesit bënë pagesa shtesë dhe grumbulluan fonde të konsiderueshme.

Në këtë procedurë, Dogana përdor shërbimet e laboratorit të saj doganor, funksioni kryesor i të cilit është të analizojë parametrat fiskalë të derivateve të naftës, në mënyrë që të plotësojë siç duhet buxhetin e shtetit. Ky lloj kontrolli është gjithashtu në përputhje me rekomandimet e Bashkimit Evropian për zbatimin e kontrolleve doganore, të cilat përcaktohen në Kapitullin 29.

Lidhur me zbatimin e masave të politikës tregtare (lejet, ndalimet dhe kufizimet) që zbatohen gjatë importit të mazutit në territorin doganor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, parashikohet që nëse mazuti përmban squfur mbi 1% nuk ​​duhet të hyjnë në territorin e vendit. Për këto arsye, Dogana përmes Laboratorit doganor kryen kontroll të detyrueshëm vetëm në përmbajtjen e squfurit. Nëse mazuti përmban një sasi më të madhe të squfurit nga sa lejohet, ai nuk duhet të hyjë fizikisht në vend. Kjo dispozitë përmbahet në Vendimin për klasifikimin e mallrave në format e importit dhe eksportit, i cili parashikon një regjim ndalimi.

Lidhur me masat e tjera të politikës tregtare që zbatohen gjatë lëshimit të mallrave në qarkullim të lirë (i ashtuquajturi import), për mazutin sigurohen disa karakteristika të cilësisë, të cilat jepen në Rregulloren për cilësinë e derivateve të naftës. Ashtu si me të gjitha llojet e tjera të mallrave për të cilat sigurohen standarde të ndryshme të cilësisë, për cilësinë e naftës, institucionet kompetente për zbatimin e kontrollit janë Ministria e ekonomisë - Inspektorati shtetëror i tregut dhe Inspektorati shtetëror i mjedisit.

Këto standarde të cilësisë i referohen lëshimit të mallrave në qarkullim të lirë në tregun e brendshëm dhe për një arsye logjike që në tregun e Republikës së Maqedonisë së Veriut shfaqen derivate të naftës të prodhuara nga prodhuesit vendas.

Në të njëjtën mënyrë rregullohet nevoja për marrjen e licencës, e cila si dokument është e detyrueshme për lëshimin e mallrave në qarkullim të brendshëm.

Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut thekson edhe një herë se në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe evropian, veçanërisht dispozitat e Kapitullit 1 - lëvizja e lirë e mallrave dhe Kapitulli 29 - bashkimi doganor, opinioni duhet të informohet dhe njoftohet objektivisht për masat e politikës tregtare kur hyjnë në zonën doganore dhe masat e politikës tregtare të aplikuara gjatë lëshimit në qarkullim të lirë, dmth tregtisë së brendshme, me qëllim që të kuptohet nevoja për kontroll të cilësisë së vajit djegës, mbrojtjes së shëndetit civil dhe sigurimit të kushteve për konkurrencë të ndershme

Ligji për ndryshimin e Ligjit doganor u botua në Gazetën Zyrtare të RMV-së nr. 110 të datës 19 maj 2021.

Drejtoria e doganave ju informon se ky Ligj bën ndryshimet e mëposhtme:

Ligji i ri për kundërvajtje ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" Nr. 96/19 i datës 17 maj 2019), dmth. nenet 26 dhe 36 për personat fizikë dhe juridikë, si dhe për personat përgjegjës në personat juridikë shumat maksimale të gjobave, të cilat janë dukshëm më të ulëta krahasuar me shumat maksimale të gjobave të përcaktuara me ligjin e mëparshëm të vitit 2015.

Në të njëjtën kohë, dy nenet e ligjit parashikojnë që për shkelje në fushën e tatimeve, doganave, prokurimit publik, financave publike dhe borxhit publik, një gjobë në një shumë më të madhe se sa detyrimi i shmangur ose shuma e prokurimit mund të jetë të përshkruara, por më së shumti në sasi të dyfishtë nga ato të specifikuara në paragrafin 1.

Në anën tjetër, neni 49 paragrafi 2 i të njëjtit ligj përcakton se për kundërvajtje të caktuara për të cilat gjoba është caktuar deri në maksimum 250 euro në kundërvlerë në denarë për një person fizik, 500 euro në kundërvlerë në denarë për një person përgjegjës në një person juridik dhe zyrtar dhe 1000 Euro në kundërvlerë në denarë për personat juridikë mund të udhëheqë një procedurë kundërvajtje dhe një sanksion kundërvajtës mund të shqiptohet nga një organ i kundërvajtjes dhe një zyrtar i autorizuar, dhe në përputhje me paragrafin 3 të të njëjtit nen, mund të zhvillohet përjashtimi i paragrafit 2 të procedurës për kundërvajtje dhe mund të shqiptohet sanksioni kundërvajtës nga autoriteti për kundërvajtje për të cilat parashikohet një gjobë më e lartë se ajo e përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni, nëse parashikohet nga legjislacioni i Bashkimit Evropian.

Neni 132 paragrafi 1 i të njëjtit ligj përcakton se ligjet në të cilat parashikohen sanksionet kundërvajtëse do të harmonizohen me dispozitat e këtij ligji brenda 6 muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Prandaj, në mënyrë që të pajtohet me dispozitat e cituara të Ligjit për kundërvajtje, u miratua një Ligj për ndryshimin e Ligjit doganor.

Ky Ligj përcakton që organi për kundërvajtje i Drejtorisë së doganave ka kompetencë të zhvillojë procedurën kundërvajtëse për kundërvajtjet doganore të kryera dhe të shqiptojë sanksione kundërvajtje për shumat më të ulëta, ndërsa për shumat më të larta të gjobave gjykata ka juridiksion, e cila është në përputhje me dispozitat e Ligjit për kundërvajtje.

Teksti i Ligjit për ndryshimin e Ligjit doganor është botuar KËTU

Ju informojmë se sot (14.05.2021), në ora 13.00, është hapur pika e kalimit kufitar Bogorodica-Evzoni për hyrje në Republikën e Greqisë dhe për trafik udhëtarësh.

Udhëtarët mund të hyjnë në periudhën nga 07-23.00, me vërtetim për pranimin e vaksinës (14 ditë të dozës së dytë) ose testin PCR jo më të vjetër se 72 orë dhe formularin e detyrueshëm PLF 24 orë para udhëtimit.

Trafiku i mallrave lejohet 24 orë, mbetet detyrimi për një test të shpejtë në kufi për shoferët dhe formulari PLF.

Linku për më shumë informacion, protokolle dhe plotësimin e formularit PLF


https://travel.gov.gr/#/

   

 

  

Në bazë të Ligjit për shfrytëzim dhe disponim me sendet në pronësi shtetërore dhe sendet në pronësi komunale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 78/15, 106/15 dhe 153/15, 190/16, 21/18 dhe „Gazeta zyrtare e RMV“ nr. 101/19 dhe 275/19), Ligjit për vlerësim (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15, dhe 30/16), Vendimit për dhënien me qira të objekteve në vendkalimet kufitare për trafikun tokësor nr. 45-10993/1-19 datë 14.01.2020 (“Gazeta zyrtare e RMV-së” nr. 14/20), Vendimit për dhënien me qira të objekteve në vendkalimin kufitar për trafikun tokësor nr. 40-4197/1 të datës 13.04.2021 (“Gazeta zyrtare e RMV-së” nr. 84/21), Vendimit për dhënien me qira të objekteve në vendkalimet kufitare për trafikun tokësor nr. 40-4497/1  të datës 13.04.2021 (“Gazeta zyrtare e RMV-së” nr. 84/21), të miratuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut,

                                                                                                   

Drejtoria e doganаve të Republikës së Maqedonisë së Veriut

rr. Llazar Liçenovski nr. 13, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut publikon

SHPALLJE

numër 1/2021

PËR

DHËNIEN ME QIRA TË OBJEKTEVE NË VENDKALIMET KUFITARE

 

Publikimi i parë

A. Objektet me karakter të përhershëm të cilat jepen me qira për veprimtaritë:

A.1.Përfaqësim doganor

Numri rendor

Vendkalimi kufitarObjekti numërSipërfaqja (m2)Komuna Kadastrale (KK), Fleta poseduese (FP), Parcela kadastrale

Adresa, numri i ndërtesës/objekt tjetër, hyrja/kati dhe numri i pjesës së veçant/të pëtbashkët, përdorimi dhe sipërfaqja e brendshme

Çmimi fillesitar i qirasë Shuma mujore në denarë Shuma fillestare e qirasë mujore – 05% nga vlera e shumës së vlerësuar (DEN pa TVSH)Garancioni bankar për seriozitetshmëri (2% e shumës së vlerësuar)Vlera minimale e Garancionit bankar për obligimet sipas kontratësDita dhe ora e ankandit publik
12345678910
1Bllacë945.00

KK

Bllacë Kala,     FP 386, PK 2772/1

Are Kubashit nr.2, hyrja nr 3, Kati përdhesë, nr. i pjesës së veçant 00, destinimi HA

20.398.0081.592.00110.000.00

17.05.2021

09:00

2Bllacë1027.00Bllacë Kala,     FP 386, PK 2772/1

Are Kubashit nr.2, hyrja nr 2, Kati përdhesë, nr. i pjesës së veçant 00, destinimi HA

11.179.0044.715.00

110.000.00

17.05.2021

10:00

3Bllatë7516,00KK BanjishtëFP 206 PK 640/1Bllatë, nr. I objektit 2, pjesë nga 100m2, kati përdhesë, destinimi, HA6.760.0027.040.0040.000.00

17.05.2021

11:00

4Bllatë7616KK BanjishtëFP 206 PK 640/1

Bllatë, Pjesë nga nr 2-100m2, hyrja 001, kari përdhesë, nr. I pjesës së përbashkët 000.

6.764,0027.040,0040.000,00

17.05.2021

12:00

5Qafë Тhanë10719,00

KK Radozhdë FP 686

PK 2577

Llokov,

Nr. i objektit 1,

Pjesa e veçant e 423m2,

Kati i 1,

destinimi, HA

9.273.0037.093.0080.000.00

17.05.2021

13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2. Sigurimi i personave dhe mjeteve motorike

Numri rendor

Vendkalimi kufitarNumri i objektitSipërfaqja (m2)Komuna Kadastrale (KK), Fleta poseduese (FP), Parcela kadastrale

Adresa, numri i ndërtesës/objekt tjetër, hyrja/kati dhe numri i pjesës së veçant/të pëtbashkët, përdorimi dhe sipërfaqja e brendshme

Çmimi fillesitar i qirasë Shuma mujore në denarë Shuma fillestare e qirasë mujore – 05% nga vlera e shumës së vlerësuar (DEN pa TVSH)Garancioni bankar për seriozitetshmëri (2% e shumës së vlerësuar)Vlera minimale e Garancionit bankar për obligimet sipas kontratësDita dhe ora e ankandit publik
12345678910
1Tabanoc318.00

KK Tabanoc,              FP 17477, PK 5185

Kiselica,

nr. i objektit 1,

pjesë nga 42m2,

hyrja 1,

kati përdhesë,

destinimi HA

3.034.0012.135.00

100.000.00

17.05.2021

14:00

2Tabanoc858,00

KK Tabanoc,              FP 17477, PK 5185

Kiselica,

nr. i objektit 1,

pjesë nga 42m2,

hyrja 1,

kati përdhesë,

destinimi HA

3.057.00

12.229.00

100.000.00

17.05.2021

15:00

A.3. Tregti me pakicë

Numri rendor

Vendkalimi kufitarNumri i objektitSipërfaqja (m2)Komuna Kadastrale (KK), Fleta poseduese (FP), Parcela kadastrale

Adresa, numri i ndërtesës/objekt tjetër, hyrja/kati dhe numri i pjesës së veçant/të pëtbashkët, përdorimi dhe sipërfaqja e brendshme

Çmimi fillesitar i qirasë Shuma mujore në denarë Shuma fillestare e qirasë mujore – 05% nga vlera e shumës së vlerësuar (DEN pa TVSH)Garancioni bankar për seriozitetshmëri (2% e shumës së vlerësuar)Vlera minimale e Garancionit bankar për obligimet sipas kontratësDita dhe ora e ankandit publik
12345678910
1Bllacë659.00

KK

Bllacë Kala,     FP 386, PK 2772/1

Are Kubashit nr.1, hyrja nr 1, Kati përdhesë, nr. i pjesës së veçantt 00, destinimi HA 24.999.0099.998.00110.000.00

17.05.2021

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikimi i parë

Pjesa B. Objektet e përkohshme të cilat jepen me qira për veprimtaritë:

B. 1. Përfaqësim doganor

Numri rendor

Vendkalimi kufitarNumri i objektitSipërfaqja (m2)Komuna Kadastrale (KK), Fleta poseduese (FP), Parcela kadastraleÇmimi fillesitar i qirasë Shuma mujore në denarë Shuma fillestare e qirasë mujore – 05% nga vlera e shumës së vlerësuarGarancioni bankar për seriozitetshmëri (2% e shumës së vlerësuar)Vlera minimale e Garancionit bankar për obligimet sipas kontratësDita dhe ora e ankandit publik
123456789
1Tabanoc2612,40

KK Tabanoc,

FP  1290,

PK 940/1

KEN, HA

3.905,0015.620,00100.000,00

17.05.2021

17:00

2Tabanoc9322,00

KK Tabanoc,

FP  1290,

PK 940/1

KEN, HA

3.889,0015.539,00100.000,00

17.05.2021

18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti integral i Shpalljes së ankandit publik, Fletëparaqitja (Formulari numër 1) dhe Deklarata (Formulari numër 2) për pjesëmarrje në ankandin publik, mund të merren nga faqja e internetit tëDrejtorisë doganore http://www.customs.gov.mk.Paraqitja për pjesëmarrje në ankandin publik në mënyrë elektronike bëhet nëpërmjet sistemit elektronik për ankand publik të Ministrisë së financave në këtë faqe të internetit http://e-aukcii.finance.gov.mk.Fletëparaqitja për pjesëmarrje në ankandin publik sëbashku me të dhënat tjera të domosdoshme të përcaktuara në këtë shpallje futen në sistemin elektronik për ankand publik të Ministrisë së financave.

-Të dhënat dhe dëshmijtë të përcaktuara në këtë shpallje sëbashku me fletëparaqitjen duhet të jenë të skenuara në një dokument pdf dhe i njëjti bashkangjitet  në pjesën   “Deklarata”,

-Garancioni bankar skenohet në dokumentit pdf dhe i njëjti  bashkangjitet në pjesën “Garancioni bankar”.

 1. Një zarf i mbyllur vlenë për një fletëparaqitje për një veprimtari dhe për një hapësirë afariste.

Në çdo zarf të mbyllur dorëzohet garancionin bankar për seriozitetshmërinë e ofertës (pika 5.1 e kësaj shpallje) me postë në adresën e Drejtorisë së doganave ose drejtëpërdrejtë në arkivin e Drejtorisë së doganave rr. “Llazar Liçenovski” nr. 13, 100 Shkup, në zarf të mbyllur në të cilën është shkruar numri i shpalljes me shënimin “për Komisionin për disponimin me sendet e lujtshme dhe të pa luajtshme në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut – shfrytëzues Drejtoria e doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

 Afati për dorëzimin e fletëparaqitjes për pjesëmarrje në ankandin publik me            dokumentacionin  e obligueshëm është më së voni deri më datë 11.05.2021.

Ankandi publik për çdo hapësirë afariste veçmas do të mbahet në mënyrë elektronike në këtë adresë të internetit  http://e-aukcii.finance.gov.mk

Ankandi publik do të filloj në terminin e caktuar i dhënë në pasqyrën tabelare, për çdo objekt në veçanti.

 1. Çmimi fillestar për ankandin publik për hapësirën afariste, është dhënë në kolonën 7 të tabelave nga Pjesa A dhe kolona 6 në tabelat e Pjesës B të kësaj shpallje. Çmimi i qirasë është dhënë në denarë pa TVSH dhe është në kundërvlerën e shumës në euro, e përcaktuar në bazë të Ligjit për shfrytëzim dhe disponim me sendet në pronëse shtetërore dhe sendet në pronësi komunalekomunale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 78/15, 106/15 dhe 153/15, 190/16, 21/18dhe „Gazeta zyrtare e RMV“ nr. 101/19 dhe 275/19), dhe Ligjit për vlerësim (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 192/15, dhe 30/16).
 1. Dokumentacion i obligueshëm për pjesëmarrje në ankandin publik është:

               

                5.1. për të gjithë pjesëmarrësit          

- Fletëparaqitja (Formulari numër 1) e plotësuar me të gjitha të dhënat e parashikuara, me datë jo më e vjetër se gjashtë muaj, e nënshkruar nga personi përgjegjës   dhe vulë nga personi juridik në formatin pdf;

- Garancioni bankar për seriozitetshmëri të ofertës në lartësi prej 2% nga shuma e vlerësuar e sendit të paluajtshëm e dhënë në kolonën 8 në tabelat e Pjesës A, dhe kolonën 7 në tabelat e Pjesës B të kësaj shpalljeje, dorëzohet në formë elektronike në formatin pdf dhe në origjinal nëpërmjet postës ose direkt në arkivin e Drejtorisë së doganave më së voni deri me 11.05.2021;

- Vërtetim për regjistrimin e veprimtarisë të personit juridik bartës i fletëparaqitjes, i dhënë nga Rregjistri qendror i RMV-së, i dorëzuar në formë elektronike në formatin pdf e vërtetuar më nënshkrim dhe vulë nga personi përgjegjës;

- Gjendja aktuale e bartësit të fletëparaqitjes e dhënë nga Regjistri qendror i RMV-së, me datën e dhënjes jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj, e dorëzuar në formë elektronike në formatin pdf jo më e vjetër se gjashtë muaj e vërtetuar me nënshkrim dhe vulë nga personi përgjegjës;

- Deklaratë me të cilën obligohet se, nëse zgjedhet si ofertues më i mirë, në afat prej 5 ditësh nga pranimi i lajmërimit për zgjedhjen do t’i qaset lidhjes së Kontratës për qiramarrje, e dorëzuar në  formë elektronike në formatin pdf e vërtetuar me vulë dhe nënshkrim nga personi përgjegjës;

- Deklaratë – Formulari numër 2 me të cilën bartësi i fletëparaqitjes deklaron se i pranon dhe është i njoftuar me kushtet e Shpalljes për ankandin public dhe Udhëzimin, e dorëzuar në formë elektronike dhe formatin pdf me nënshkrim dhe vulë nga personi përgjegjës;

              5.2. për pjesëmarrësit për veprimtari të përfaqësimit doganor:

                 -Licencë të vlefshme – Leje për ushtrimin  e punëve për përfaqësim në procedurat   doganore për ushtrimin e veprimtarisë së përfaqësimit doganor, e dhëne nga Drejtoria doganore, e dorëzuar në formë elektronike në formatin pdf.;

           -Garancione të përgjithshme të vlefshme për procedure tranzitore të dhëna nga banka, të dorëzuara në formë elektronike në formatin pdf, në lartësi prej:

              a) 5 milion denarë – për ushtrimin e veprimtarisë së përfaqësimit doganor në objektet afariste në vendkalimin kufitar Bllacë, Tabanoc dhe Qafë Thanë;

           b) 2 milion denarë – për ushtrimin e veprimtarisë së përfaqësimit doganor në objektet afariste në vendkalimin kufitar dhe Bllatë;

              -Vërtetim për orarin e punës e dhënë nga Regjistri qendror i RMV-së për ushtrimin e veprimtarisë për përfaqësim doganor, dorëzuar në formë elektronike në formatin pdf, me nënshkrim dhe vulë nga personi përgjegjës, edhe ate:

              a) Orar të punës prej 24 orëve – për objektet në vendkalimet kufitare Bllacë, Tabanoc dhe Qafë Thanë,

              b)  Orar të punës prej 12 orëve – për objektet në vendkalimin kufitar Bllatë.

              - Deklaratë për orarin e punës, dorëzuar në formë elektronike në formatin pdf me nënshkrim dhe vulë të personit përgjegjës, nëse nuk mund të sigurohet Vërtetimi për orarin e punës deri në ditën e mbajtjes së ankandit publik, me obligim që në afat prej 30 ditëve detyrimisht të dorëzohet Vërtetimi.

              5.3. për pjesëmarrësit për veprimtari të sigurimit të personave dhe automjeteve:

              - Leje për ushtrimin e veprimtarisë së sigurimeve në kuadër të klasës së sigurimit nga përgjegjësia nga përdorimi i automjeteve, e dhënë nga organi competent (Ministria e financave, Agjencioni për supervision të sigurimit), edhe ate për Shoqërinë për sigurim, Shoqërinë brokere siguruese ose Shoqërinë për përfaqësim në sigurim, për ushtrimin e veprimtarisë së sigurimit të personave dhe automjeteve, me nënshkrim dhe vulë nga personi përgjegjës.

 1. Garancioni bankar është për seriozitetshmërinë e ofertës dhe duhet të jetë dhënë nga banka, dhe në lartësi prej 2% nga shuma e vlerësuar e sendit të luajtshëm dhe është me afat të vleftshmërisë sëpaku 60 ditë duke llogaritur nga dita e parashikuar si dita e fundit për dorëzimin e fletëparaqitjeve. Garancioni bankar për seriozitetshmëri të ofertës ofertuesit më të volitshëm i kthehet menjëherë pas pranim dorëzimit me procesverbal të objektit, ndërsa dorëzuesve të tjerë të fletëparaqitjeve u kthehet në afat prej 15 ditëve nga dita e mbajtjes së ankandit publik. Drejtoria e doganave do ta realizoj garancionin bankar për seriozitetshmëri nëse ofertuesi më i mirë nuk e nënshkruar kontratën për qira të  ofruar, nuk e solemnizon dhe nuk bënë me procesverbal pranim dorëzimin e objektit në afatin e parashikuar. Në afatin prej një viti, në çdo ankand publik të arshëm për të njëjtin objekt, ky pjesëmarrës nuk do të mund të marr pjesë.
 2. Objekti jepet në gjendje të shikuar.
 3. Procedurën për zgjedhjen e ofertuesit më të mirë e zbaton Komisioni për disponim me sendet e lujtshme dhe të palujtshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, e formuar me aktvendim nga drejtori i Drejtorisë së doganave.
 4. Komisioni nuk do të ndaj emërpërdorues dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, për ofertuesin i cili:

-Ka dorëzuar fletëparaqitje për të cilën Komisioni do të vërtetoj se është jokomplete – e pa plotësuar, pa dokumentacion të obligueshëm sipas pikës 5 të kësaj shpallje ose pa të dhëna dhe dëshmi të parashikuara në këtë shpallje,

- Ka kontratë të vlefshme për të njëjtën veprimtari në të njëjtin vendkalim kufitar për të cilin ka dorëzuar fletëparaqitje,

- Është ofertues më i volitshëm në një vendkalim kufitar dhe për një objekt për dhënien me qira në shpalljen aktuale,

-Është bartës i fletëparaqitjes për një objekt, i cili ka marrë pjesë në ankandin publik për të njëjtin objekt brenda një viti paraprak, ka qenë ofertuesi më i mirë, por nuk ka lidhur kontratë për qiramarrje, nuk e ka solemnizuar dhe nuk ka bërë pranim dorëzim të objektit me procesverbal dhe

-Ka të papaguara borxhe ndaj Drejtorisë së doganave.

 1. Ankandi publik bëhet në mënyrë elektronike dhe do të zhvillohet në këtë mënyrë:

-Dorëzuesit e fletëparaqitjeve duhet të paraqiten në shpalljen e publikuar nga ana e Ministrisë së financave, ti dërgojnë të dhënat e tyre personale dhe dokumentet e nevojshme për regjistrim në sistem, si dhe e-mail adresën e saktë me të cilën janë regjistruar në sistemin http://e-aukcii.finance.gov.mk, që Komisioni të mund ta lejoj pjesëmarrjen e tyre në ankandin publik;

-Dorëzuesve të fletëparaqitjeve të cilët janë kompletë dhe në kohë në pajtim me këtë shpallje, Komisioni nëpërmjet e-mailit, në afat prej tri ditësh nga dita e dorëzimit të ofertave u dërgon emër përdorues dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, ndërsa dorëzuesve të fletëparaqitjeve të cilët kanë dorëzuar dokumentacion adekuat dhe të obligueshëm, jokomplet - të pa plotësuar sipas pikës 5 të kësaj shpalljeje ose pa të gjitha  të dhënat dhe dëshmitë e parashikuara me këtë shpallje, u dërgon lajmërim (me shkrim ose në mënyrë elektronike) me arsyetim se nuk do të marrin pjesë në ankandin publik;

-Dorëzuesit e fletëparaqitjeve të cilët nga ana e Komisionit do të marrin emër përdorues dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, ditën e mbajtjes së ankandit publik regjistrohen në faqen e internetit http://e-aukcii.finance.gov.mk me emërin përdorues dhe shifrën për pjesëmarrje në ankandin publik, me çka fitojnë të drejtën e pjesëmarrjes në ankandin publik;

-Ankandin publik elektronik do të mbahen në rast se në shpallje paraqitet edhe vetëm një pjesëmarrës i cili i plotëson kushtet e shpalljes dhe e pranon çmimin fillestar;

-Në pesë minutat e para ta ankandit publik pjesëmarrësit mund ta pranojnë respektivisht ta rrisin çmimin fillestar për qiranë;

-Ankandi publik vazhdon në mënyrë të pakufizuar derisa në intervalin kohor prej dy minutave ka ofert të re;

-Nëse në pesë minutat e para të ankandit publik nuk është pranuar oferta, respektivisht nuk është dhënë ofertë më e lartë nga ana e pjesëmarrësve të ankandit publik, çmimi fillestar i qirasë zvogëlohet për 2% me çka pjesëmarrësit e ankandit publik përsëri do të kenë mundësi që ta pranojnë, respektivisht ta rrisin, me këtë rast pa patur kufizim në hapin minimal të rritjes. Nëse në kalimin e dy minutave të pesë minutave të dyta të ankandit publik nga ana e pjesëmarrësve pranohet oferta, respektivisht jepet ofertë më e lartë, afati i fundit për mbarimin e ankandit publik vazhdohet edhe për dy minuta, dhe do të mbaroj kur për periudhën e dy minutave në vazhdim nuk jepet ofertë e re. Nëse në kohëzgjatjen prej pesë minutave përsëri nuk ka ofertë, çmimi fillestar i qirasë përsëri zvogëlohet për 2% nga vlera fillestare e vlerësuar;

-Kur ankandi publik për hapësirën afariste përkatëse është i pa sukseshëm, për të njëjtin zbatohen dispozitat e Ligjit për shfrytëzimin dhe disponim me sendet në pronëse shtetërore dhe sendet në pronësi komunale;

-Për ofertues më i mirë llogarritet pjesëmarrësi në ankandin publik i cili ka ofruar çmim përfundimtar i cili paraqet çmimin më të lartë për qira për hapësirën afariste konkrete;

-Komisioni pas mbarimit të ankandit publik përgatit Procesverbal për mbajtjen e ankandit publik nga sistemi elektronik i cili dorëzohet te të gjithë pjesëmarrësit e ankandit publik, përgatit Raport për rrjedhën e ankandit publik, dhe dorëzon propozim vendim deri te drejtori i Drejtorisë doganore për zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm;

-Pjesëmarrësit e ankandit publik kanë të drejtë në prapësim vetëm në lidhje me procedurën e ankandit publik, në afat prej tri ditësh nga mbajtja e ankandit publik te Komisioni i cili vendos për prapësimin me aktvendim, në afat prej pesë ditësh nga pranimi i prapësimit;

-Kundër aktvendimit të Komisionit mund të deklarohet ankesë te Komisioni shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedura nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë;

-Për procedurat për ankandin publik për hapësirën afariste për të cilat ka prapësim ose ankesë kundër aktvendimit të Komisionit, Vendimi për zgjedhjen e ofertuesit më të mirë të bërë nëpërmjet procedurës elektronike të ankandit publik do të përgatitet pas mbarimit të procedurës e cila do të udhëhiqet pas prapësimit respektivisht ankesës.

 1. Në këtë procedurë për dhënien me qira të hapësirës afariste dhe reklamuese, nga ana e të gjithë pjesëmarrësve detyrimisht respektohet si në vijim:

       -Nëse ofertuesi më i mirë e nënshkruan kontratën për qiramarrje, por në periudhën deri te   solemnizimi i kontratës e informon qiradhënësin se heq dorë nga kontrata për qiramarrje ose nuk vinë në ditën e solemnizimit të kontratës, garancioni bankar  për seriozitetshmëri nuk kthehet respektivisht aktivizohet;

                -Nëse ofertuesi më i mirë i cili i fundit ka licituar çmimin fillestar për qiramarrje në një objekt, nuk e pranon kontratën e ofruar për qiramarrje, garancioni bankar nuk do ti kthehet respektivisht do të aktivizohet;

                -Për dhënien me qira të hapësirës afariste, ndërmjet Drejtorisë së doganave dhe ofertuesit më të volitshëm lidhet kontratë për qiramarrje e cila solemnizohet te noteri në llogari të qiramarrësit;

                - Në afat prej 10 ditësh nga nënshkrimi i kontratës nga ana e të dy palëve qiramarrësi është i obliguar që të siguroj garancionin bankar për obligimet që rrjedhin nga kontrata (kolona 9 e  Pjesës A dhe kolona 8 e Pjesës B të kësaj shpalljeje), në shumën e përcaktuar nga ana e Drejtorisë doganore, por jo më të vogël se shuma e pesë (5) qirave mesatare mujore dhe pesë (5) harxhimeve mesatare ditore për hapësirën afariste përkatëse. Vlera e shumës është garancion për mbulimin e rregullt të qirasë, harxhimeve ditore dhe harxhimeve tjera të cilat burojnë nga kontrata. Afati i vlershmërisë së garancionit është  pesë (5) muaj më shumë se afati i fundit i kontratës, me obligim për ripërtritje pas çdo aktivizimi të saj nga ana e Drejtorisë së doganave;

                -Qiramarrësi, gjatë kohës sa vlenë kontrata për qiramarrje të objektit, mund të ushtroj si veprimtari plotësuese, qarkullim pagesor ose këmbim devizor, për çka duhet që në afat prej 30 ditëve pas marrjes së lejeve të nevojshme për punë për veprimtari gjegjëse, me shkrim ta informoj Drejtorinë e doganave.

                - Kohëzgjatja e kontratës për qiramarrje është 48 muaj; 

                -Qiramarrësi patjetër të filloj me ushtrimin e veprimtarisë të cilën e ka paraqitur në afat prej 30 ditëve pas nënshkrimit të kontratës nga të dyja palët;

                - Hapësirat afariste të marra me qira dhe hapësirat e përbashkëta si dhe ato në afërsi të ambientit që e rrethojnë, qiramarrësi është i obliguar që ti përdor si shtëpijak i mirë dhe sipas destinimit të tyre;

                - Harxhimet ditore për hapësirën afariste – rryma, ngrohja, uji, PTT, bartja e bërllokut deri te vendi i përcaktuar për mbledhje, harxhimet e përbashkëta, janë në llogari të qiramarrësit;

                - Qiramarrësi në mënyrë përkatëse me veprimtarinë dhe qëllimin e vetë, e merr përgjegjësinë për zbatimin e të gjitha dispozitave ligjore, si dhe mbrojtjen kundër zjarrit dhe harxhimet për furnizimin  e përgatitjes së përcaktuar kundër zjarrit në hapësirën afariste;

                - Qiramarrësi është i obliguar që Drejtorisë doganore t’i dorëzoj adresën për dërgimin e letrave, dhe çdo dërgim i letrave në atë adresë nga ana e Drejtorisë së doganave do të llogaritet si valide nëse është dërguar nëpërmjet postës me letër rekomanduese;

                - Qiramarrësi është i obliguar që ta lajmëroj Drejtorinë e doganave dhe noterin te i cili është solemnizuar kontrata për çdo ndryshim të selisë, adresës, ndryshimeve statusore ose të ngjajshme, llogaritë bankare, hapjen e falimentimit të qiramarrësit dhe të ngjajshme;

                - Në rast të falimentimit, likuidimit dhe raste tjera të ndërprerjes së ushtrimit të veprimtarisë nga ana e qiramarrësit, i njëjti është i obliguar menjëherë ta lajmëroj Drejtorinë e doganave dhe noterin te i cili është solemnizuar kontrata, dhe kontrata bëhet e pa vlefshme;

                - Qiramarrësi nuk guxon që hapësirën afarsite të marrë me qira, që tërësisht ose pjesërisht t’ia jap dikujt tjetër (nënqira), ose të ndonjë baze tjetër ta jap në përdorim;

                - Qiramarrësi nuk guxon që pa pëlqim me shkrim të drejtorit të Drejtorisë së doganave të bëjë ndryshime  në hapësirën afariste (mbindërtim, përmirësim dhe punë tjera investuese);

                - Qiramarrësi është i obliguar që ti kompenzoj harxhimet për dëmet e shkaktuara hapësirës afariste me fajin ose të pakujdesisë së tij;

                -Qiramarrësi pajtohet që në bazë të Kontratës për qiramarrje që vërtetohet në noter, në mënyrë direkte të zbatohet ekzekutimi me forcë mbi mallin e obliguesit për shkak të qirasë së arirë por të papaguar dhe harxhimeve tjera  dhe kompenzimeve të përcaktuara me kontratë, si dhe shpërnguljen e dhunshme nëse kontrata anulohet, prishet ose ndërpritet në ndonjë mënyrë;

                -Pas ndërprerjes së qirasë sipas çdo baze qiramarrësi është i obliguar që t’ia kthejë Drejtorisë doganore hapësirën afariste, me procesverbal, në gjendje të rregullt dhe në pajtim me afatin e anulimit;

-Drejtoria e doganave mund që në mënyrë të njëanshme ta prish kontratën për qirramarrje nëse:

а) qiramarrësi në afatin e paraparë nuk fillon që ta ushtroj veprimtarinë për të cilën          është paraqitur në ankandin publik,

b) qiramarrësi nuk i përmbahet kontratës për qiramarrje,  

c) qiramarrësi nuk i paguan në kohë qiranë dhe harxhimet ditore,

ç) hapësirën afariste të marrë me qira e jep në nënqira,

d) qiramarrësi ndërpret së përmbushuri kushtet e kësaj shpalljeje në bazë të së cilës është lidhur kjo kontratë për qiramarrje,

dh) hapësira është e nevojshme për krijimin e kushteve për funksionim të papenguar të organeve shtetërore në vendkalimin kufitar.

12. Personat për kontakt nga Drejtoria  e doganave:

                -Igor Trpevski 070-392-964  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. për vendkalimin kufitar Bllacë;

                -Aco Bozhinovski 070 360 493 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. për vendkalimin kufitar Tabanoc dhe

                - Pero Dejkoski,  070 357 931,  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  për vendkalimin kufitar Qafë Thanë dhe Bllatë,

 

 

Nënkryetari i ngarkuar me luftën kundër korrupsionit dhe krimit, zhvillimin e qëndrueshëm dhe burimet njerëzore, Lupço Nikollovski, së bashku me Drejtorin e Drejtorisë së doganave, Goran Sugareski, sot (21 Prill 2021) vizituan vendkalimin kufitar Bllacë, ku ata mbajtën një takim pune me shefin e zyrës doganore Bllacë.