Sot, më 14 prill, Drejtoria e doganave shënon 29 vjet të ekzistencës së saj si një organ i pavarur shtetëror. Duke pasur parasysh kushtet e shkaktuara nga pandemia e KOVID-19, Drejtori i përgjithshëm, z. Goran Sugareski, përmes një video mesazhi iu drejtua nëpunësve doganore, bashkëpunëtorëve, pjesëmarrësve në procedurat doganore, si dhe të gjithë qytetarëve dhe iu referua rezultateve të arritura gjatë vitit të kaluar.

Përballë sfidave dhe vështirësive të veçanta të shkaktuara nga pandemia, Drejtoria e doganave, pas ndryshimeve, me reagime të shpejta dhe fleksibilitet arriti të kryejë projektet dhe aktivitetet e filluara në vitin 2019 dhe vazhdimisht gjatë vitit 2020. Kështu, viti i kaluar është shënuar nga disa ngjarje dhe projekte, përfshirë presidencën e Nënkomitetit për doganat dhe rregullat e origjinës brenda CEFTA, e cila ka një ndikim të madh në lehtësimin e tregtisë kombëtare dhe ndërkufitare. Si kryetarë të këtij Komiteti, ne arritëm të krijonim të ashtuquajturën korridoret e gjelbërta, përmes të cilave gjatë pandemisë të gjitha vendet anëtare të CEFTA-s morën përsipër të sigurojnë punë 24-orëshe në pikat kufitare për eksport dhe import të mallrave brenda CEFTA, si dhe në pikat kufitare kryesore me Bashkimin Evropian. Gjithashtu, në përputhje me nevojat e Inspektoratit sanitar dhe shëndetësor shtetëror, ne kemi zhvilluar modulin e ri RAVIO brenda sistemit EXIM, i cili shërben për monitorimin automatik dhe ndalimin e njerëzve që përpiqen të dalin nga aeroportet e vendit, por që kanë një vendim për izolim.

Të dhëna më të hollësishme për të gjitha rezultatet e arritura nga Drejtoria e doganave gjatë vitit të kaluar mund të shihen në video mesazhin e Drejtorit të përgjithshëm të, z. Goran Sugareski, në lidhjen vijuese:

https://www.youtube.com/watch?v=_zQZRxC1ENU&feature=youtu.be

Tradicionalisht, në ditën e Doganave, u është shprehur mirënjohje institucioneve dhe individëve të cilët me punën e tyre kanë kontribuar në punën e suksesshme të Drejtorisë së doganave dhe mbështetjen e reformave në operacionet doganore, dhe nëpunësve doganor që shënojnë 10, 20 dhe 30 vjet të punës së tyre u dhanë mirënjohje për angazhimin e tyre në detyrën e nëpunësit doganor.

Si pjesë e kremtimit të këtij viti të festës doganore, u organizua një aksion i dhurimit të gjakut dhe nëpunësit doganor shprehën humanizmin e tyre duke dhuruar mobilje, kondicionerë inverter, shtroja, disa pajisje kuzhine, lodra dhe më shumë për "Shtëpinë e prindërve", ku prindërit e akomoduar, fëmijët e të cilëve janë pacientë dhe marrin terapi në departamentin hemato-onkologjik të Klinikës universitare për sëmundjet e fëmijëve.

Raporti vjetor për punën e Drejtorisë së doganave në vitin 2020 mund të shihet këtu

https://issuu.com/bachevska/docs/godisen_izvestaj_carinska_uprava_2020_godina_so_ma

 

 

 

Me rastin e 14 prillit, ditës kur Drejtoria  e doganave shënon 29 vjet të ekzistencës së saj si një organ i pavarur shtetëror, të punësuarit tradicionalisht organizuan një aksion humanitar.

Ligji për ndryshimin e Ligjit për akcizat u botua në Gazetën zyrtare të RMV-së nr. 77 të datës 06.04.2021.

Drejtoria e doganave ju informon se ky Ligj bën ndryshimet dhe plotësimet e mëposhtme:

-          Afatet për dorëzimin e një deklarate akcize dhe pagesën e akcizës përcaktohen nga personat që nuk janë të regjistruar në Regjistrin elektronik të obliguesve të akcizës, por posedojnë, prodhojnë, tregtojnë, ruajnë, përpunojnë mallra të akcizës. Këta persona bëhen pagues të akcizës dhe duhet të paraqesin menjëherë një deklaratë akcize në sistemin kompjuterik të Drejtorisë së doganave (SPDDDA) dhe brenda pesë ditëve nga pranimi i deklaratës së akcizës të paguajnë akcizën në përputhje me dispozitat e veçanta në lidhje me mallrat e akcizës në fjalë nga Ligji për akcizat.

-         Specifikohen dispozitat në lidhje me garancinë për sigurimin e borxhit të akcizës në procedurën e ruajtjes së akcizës dhe përdorimit preferencial të akcizës, ku garancia nuk do të kërkohet në rastet kur mbajtësi i miratimit të privilegjuar të përdoruesit është një organ shtetëror, publik, shkencor ose institucion arsimor ose institucion shëndetësor publik. Dispozitat janë të përshkruara gjithashtu për përcaktimin e një shume më të ulët të garancisë dhe përdorimin e depozitës në para për sigurimin e akcizës, afatin e vlefshmërisë së garancisë bankare, kthimin ose lirimin e garancisë bankare dhe depozitimin e parave. Ky ligj parashikon gjithashtu detyrimin për të paraqitur një garanci për sigurimin e borxhit të akcizës që mund të ndodhë për obligacionet për energji elektrike, gaz natyror, qymyr, koks, linjit dhe koks naftë, të cilët para lëshimit të miratimit duhet të paraqesin një garanci për sigurimin e borxhit të akcizës që ka lindur ose që mund të lindë.

-           Në të njëjtën kohë, detyrimi për të paraqitur një garanci për sigurimin e borxhit të akcizës që mund të ndodhë nga institucionet shëndetësore private që janë mbajtës të një miratimi të privilegjuar të përdoruesit shtyhet deri më 1 janar 2022.

-          Nenet 61 dhe 87 të Ligjit për akcizat, të cilat u referohen pullave të akcizës për shënimin e produkteve të ndërmjetme dhe alkoolit si dhe produkteve të duhanit, po sqarohen dhe plotësohen më tej, me pullat e akcizës për shënimin e purove, cigareve, duhanit për tymosje, duhanit tjetër produktet dhe lëngu për mbushjen e cigareve elektronike deklarohen dhe lëshohen në shumën prej të paktën 500 copë, dhe në rastet kur përdoren tufa ekskluzive, sasi të kufizuara të destinuara për qëllime promovuese ose puro të bëra me dorë, autoriteti doganor kompetent mund të aprovojë lëshimin e pullave të akcizës në numër më pak se 500 copë.

-          Dispozitat e Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për Akcizat * transpozohen gjatë gjendjes së jashtëzakonshme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" Nr. 86/2020, 105/2020, 125/2020 dhe 169 / 2020), dmth përshkruaj shumën dhe një mënyrë të re për llogaritjen e akcizës për benzinën pa plumb me përmbajtje plumbi deri në 0,013 gram për litër nga kodet tarifore 2710 12 31 00, 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00, 2710 12 51 00 dhe 2710 12 59 00 dhe për vajin e gazit si lëndë djegëse dhe si lëndë djegëse për ngrohje nga kodet tarifore 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00 , 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 dhe 2710 20 19 00. Shuma e akcizës për karburantin e destinuar si lëndë djegëse e ngrohjes barazohet me akcizën e karburantit si lëndë djegëse, përmes së cilës një kthim i një pjese të paguar parashikohet akciza. Duke qenë se Ligji hyri në fuqi ditën e botimit në Gazetën Zyrtare, mbajtësit e licencës së akcizës dhe importuesit e energjisë janë të detyruar të bëjnë një inventar të inventarëve dhe të paguajnë akcizën.

-          Dy nenet e reja 98-a dhe 98-b shtohen në Ligjin për akcizat, të cilat i referohen kthimit të një pjese të akcizës së paguar për vajin e shënuar të gazit të destinuar për ngrohje në familje dhe gazin e shënuar të përdorur në procesi i prodhimit ose si shtesë e një tjetri. karburantit si lëndë djegëse e ngrohjes në industri, si dhe mënyra dhe procedura për ushtrimin e së drejtës për kthimin e një pjese të akcizës së paguar për vajin e gazit të shënuar të destinuar për ngrohje në familje ose që përdoret procesin e prodhimit ose si një shtesë në një karburant tjetër si karburant ngrohje në industri.

-          Zbatimi i dispozitave të nenit 13 paragrafët (1) dhe (2) të Ligjit për ndryshimin e Ligjit për akcizat (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” Nr. 275/19 të datës 27.12.2019) shtyhet deri në 1 janar 2022 që ka të bëjë me prodhuesit dhe importuesit e verës dhe bonove të akcizës për energji elektrike, gaz natyror, qymyr, koks dhe linjit.

Teksti i Ligjit për ndryshimet në Ligjin për akcizat është botuar : KËTU

 

 

Me qëllim të promovimit të linjës së hapur doganore për raportimin e korrupsionit dhe Planit Antikorrupsion, sot Zëvendës kryetari i ngarkuar me luftën kundër korrupsionit dhe krimit, zhvillimin e qëndrueshëm dhe burimet njerëzore, Lupço Nikollovski, në vendkalimin kufitar Deve Bair mbajti një takim pune me drejtorin e Drejtorisë së doganave, Goran Sugareski.

Të nderuar kandidatë,

Drejtoria e doganave ju informon se janë përgatitur Certifikatat për provim të dhënë profesional për përfaqësues të licencuar, për kandidatët që kanë dhënë provim më datë 24.03.2021. Të gjithë kandidatët që e kanë kaluar provimin mund të vijnë në ambientet e Drejtorisë së doganave, Rruga Lazar Liçenoski 13, Shkup (ndërtesa e vjetër) në katin e parë në Seksionin për procedurat doganore dhe tatimore, zyra nr. 8, çdo ditë pune nga ora 8:30 deri në 16:30, duke filluar nga 29.03.2021 deri më 09.04.2021.

Gjithashtu ju informojmë se Certifikatat mund të merren nga një person tjetër në emrin tuaj ose në emër të disa kandidatëve. Nëse disa nga kandidatët pengohen të vijnë në ambientet e Drejtorisë së doganave ose nuk mund të sigurojnë një person tjetër i cili do të merr Certifikatën për provim të dhënë në emër të tyre, është e nevojshme të dërgoni një email deri te Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., dhe Certifikatat do të dorëzohen në adresën e shtëpisë të specifikuar në aplikim.