Në bazë të nenit 50 paragrafi 2 të Ligjit doganor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr 39/05, 04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12 dhe 187/13), nenit 94 paragrafi 2 dhe nenit 148 të Urdhëresës për zbatimin e Ligjit doganor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 66/05, 73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 48/09, 38/10, 46/10, 61/10, 141/11, 147/11, 158/11, 14/12, 02/13, 92/13 dhe 177/13) dhe pikës 8 të Udhëzimit të Drejtorisë doganore për kushtet minimale dhe mënyrën e përcaktimit të hapësirës punuese ku malli i automjeteve transportuese vihet në shikim dhe bëhet kontrolli nga ana e organeve doganore nr. 01-013669/15-0002  datë 10.03.2015.

 

                                      DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË  SË VERIUT

                                                                                     Shpall

                                                                   THIRRJE PUBLIKE Nr.1/20

   Për mbledhjen e ofertave për lidhje të kontratës për shfrytëzimin e hapësirës punuese për organet doganore:

A. Hapësira punuese multimodale importuese-eksportuese Njësia doganore Shkupi 4

1.Dokumentet të cilat ofertuesi duhet t’i dorëzoj dhe kushtet që duhet t’i plotësoj, si dhe mënyra e përzgjedhjes janë dhënë në Udhëzimin për kushtet minimale dhe mënyrën e përcaktimit të hapësirës punuese ku malli i automjeteve transportuese vihet në shikim dhe bëhet kontrolli nga ana e organeve doganore nr. 01-013669/15-0002  datë 10.03.2015 i publikuar në faqen e internetit të Drejtorisë doganore www.customs.gov.mk, nga ku edhe mund të merret.

2.Për ofertuesit për hapësirën punuese multimodale importuese-eksportuese Njësia doganore Shkupi 4, përveç kushteve të parashikuara në pikën 1 të thirrjes publike, duhet t’i plotësojnë edhe  kushtet e veçanta, respektivisht të ofrojnë hapësirë punuese ku vihet në shikim dhe bëhet kontrolli nga ana e organeve të doganore të mallit të ngarkuar në automjete transportuese dhe malli i cili bartet nëpërmjet rrugës hekurudhore, ofertuesi të posedoj përgatitje për manipulim me mallin, ngarkim/shkarkim i cili bartet nëpërmjet rrugës hekurudhore.

Afati për dorëzimin e ofertave është 14 ditë nga dita e publikimit të shpalljes publike në mjetet e informimit publik.

Ofertat të cilat nuk do të dorëzohen në afatin e paraparë, si dhe ato të cilat nuk do t’i përmbajnë të gjitha dokumentet e nevojshme nuk do të merren në shqyrtim.

Ofertat dorëzohen në këtë adresë:

Drejtoria doganore e Republikës së Maqedonisë së Veriut 

Sektori për punë administrative dhe teknike

(me shënimin “për Thirrjen publike nr. 1/20”)

Rr. Llazar Liçenovski nr.13   

1000 Shkup

 

Masat për të mbrojtur kundër përhapjes së infeksionit me COVID-19 duhet të zbatohen nga të gjithë pjesëmarrësit e zinxhirit të furnizimit deri tek përdoruesi përfundimtar, në mënyrë që të përputhen me të gjitha rekomandimet për përgjegjësi personale dhe kolektive, pasi procesi i transportit është një parakusht thelbësor për të zbutur pasojat e situatës, pra pandeminë e shpallur. Transporti i mallrave është parakusht për ruajtjen e funksionimit normal të një ekonomie të veçantë në një situatë krize. Masat që duhet të merren dhe respektohen ndahen midis pjesëmarrësve në vijim:

1. Magazinat e marrësit ose dorëzuesit të mallrave brenda vetë kompanive që janë prodhues ose tregtarë, por edhe të depove doganore ku merren ose shkarkohen mallrat e marra për transport:

Dezinfektojeni depon plotësisht çdo 24 orë,

Vendosni pajisje për dezinfektimin personal për punonjësit, mbani doreza dhe maska mjekësore të mjaftueshme, si dhe vende për të hedhur pajisjet e mbrojtura dhe të përdorura,

Kufizoni aksesin ndaj personave që nuk kryejnë veprimtari të drejtpërdrejtë në depo,

Caktoni një stacion pune të izoluar për lëshimin dhe marrjen e dokumenteve që dërgojnë mallrat nëse ka mundësi teknike në objekt, përdorni dosje plastike ose fletë të ngjashme për të vendosur dokumentet dhe kështu dorëzoni (mundësisht sipërfaqja të jetë e dezinfektuar). Pas përfundimit të procedurës së ngarkimit/shkarkimit të mallrave, dokumentet e shoferit duhet të lihen në një vend të paracaktuar, ku ai mund t'i marrë ato pa pasur ndonjë kontakt të ngushtë me personin që ka përgatitur dokumentet,

Përcaktoni banjot që do të përdoren nga stafi i depove dhe një banjo të veçantë për të jashtmit (shoferët dhe personat e tjerë të përfshirë në procesin e transportit të mallrave),

Ngarkimi dhe shkarkimi i mallrave duhet të bëhet nga persona të punësuar në kompani, dhe drejtuesit e automjeteve të përjashtohen nga ky proces, d.m.th. të jenë në kabinën e automjetit gjatë procesit të ngarkimit dhe shkarkimit të mallrave, dhe furnizuesi të japë një shënim në fushën 13 të formularit CMR që shoferi nuk është i pranishëm në ngarkimin e mallrave.

Çdo punonjës të informohet për situatën, masat e marra në nivelin shtet/shtete, si dhe në vetë kompaninë, si dhe numrat e telefonit të caktuar për të komunikuar me autoritetet kompetente shëndetësore, si dhe të përdorë mjete elektronike për komunikim siç janë një masë për të zvogëluar kontaktin e drejtpërdrejtë ndërmjet punonjësve.

2. Transportuesi si kryerës i drejtpërdrejtë i transportit të mallrave në transportin rrugor:

Transportuesi në cilësi të punëdhënësit në ambientet e tij ku kryhet veprimtaria themelore duhet të sigurojë higjienë dhe dezinfektim të veçantë të lokaleve, si dhe ambienteve sanitare,

Të kufizoj mbledhjen e një grupi më të madh të shoferëve në ambientet e transportuesit, pranim dorëzimi i dokumenteve të bëhet vetëm me anë të sportelit nëse teknikisht nëse është e mundur, ose të kufizohet prania e një nga një në zyrën ku dokumentet pranohen – dorëzohen nga shoferi të cilat i merr me vete kur kryen transportin (urdhëresën për udhëtim, formularin CMR, llogaritë e shpenzimeve të parave, etj),

Të siguroj dosje ose fletë plastike të posaçme për dokumentet që shoferi i bart me vete, për automjetin dhe për mallrat që ai transporton me mundësinë e dezinfektimit të sipërfaqeve të tyre,

Automjetet e përdorura për transportin e mallrave, veçanërisht kabina e automjetit, duhet të dezinfektohet çdo 24 orë, të pajisura me doreza sanitare, maska dhe mjete antiseptike për dezinfektim personal të shoferit,

Shoferi duhet të përdorë korridoret kryesore të transportit në secilin vend, përmes dhe në të cilin kryhet transporti i mallrave, duke mos ndalur në mënyrë të panevojshme në vendet ku ka një numër të madh të personave, detyrimisht duhet të vesh doreza mjekësore kur përdor karburant ose blerjen e furnizimeve thelbësore pas përdorimit, të njëjtat i hedh në një vend të përshtatshëm në kabinë, me çanta të mbeturinave të depozituara në çdo vend të disponueshëm gjatë transportit,

Duhet raportuar menjëherë çdo simptomë e dyshuar të një dobësie të veçantë tek autoriteti kompetent për të kontrolluar gjendjen shëndetësore,

Çdo punonjës të informohet për situatën, masat e marra në nivelin shtet/shtet, si dhe në vetë kompaninë, si dhe numrat e telefonit të caktuar për të komunikuar me autoritetet kompetente shëndetësore, dhe të përdorë mjete elektronike so një masë për të zvogëluar kontaktin e drejtpërdrejtë midis punonjësve,

Shoferët e automjeteve të cilët janë testuar dhe vërtetuar se nuk kanë simptoma të COVID-19 duhet të përjashtohen nga kërkesa për karantinë 14-ditore nëse shoferët kthehen nga zonat më të rrezikuara në Evropë pasi të kthehen në vetë-raportim në qendrat e caktuara shëndetësore sipas vendndodhjes. Një vërtetim do të jepet në maqedonisht dhe anglisht për ekzaminim nëse nuk identifikohen simptoma.

3. Kompanitë e spedicioneve që kryejnë veprimtari në vendkalimet kufitare dhe në terminalet doganore:

Transportuesit e mallrave të sponsorizuara nga punëdhënësit në ambientet e tyre ku kryhet aktiviteti themelor duhet të sigurojnë higjienë dhe dezinfektim të veçantë të lokaleve, si dhe ambienteve sanitare,

Të kufizohet pritja e klientëve në ambientet e tyre për një ose më shumë 2 persona në varësi të ambienteve të biznesit dhe mundësinë e mbajtjes së një distance të përshtatshme prej të paktën 1.5 m ose për të praktikuar punë kundër, nëse ato kanë kushtet teknike për të.

Të sigurohen dosje ose fletë plastike për dokumentet që do t'i dorëzohen shoferit që t'i marrë me vete, në të njëjtën mënyrë që t'i përcillet organeve kompetente për zbatimin e procedurave doganore, etj.

4. Autoritetet e kontrollit të kalimit kufitar (nëpunës doganorë, policia kufitare dhe shërbimet e inspektimit):

Dezinfektoni ambientet e autoriteteve shtetërore në vendkalimet kufitare, terminalet doganore dhe depot çdo 24 orë, me mirëmbajtje dhe higjenë personale,

Stafi duhet të jetë i pajisur me doreza mjekësore, maska mjekësore, dezinfektues personalë,

Kontakt i drejtpërdrejtë me pjesëmarrësit në procesin e transportit duhet mbajtur në një distancë të caktuar, me qëndrim profesional dhe kryerjen e detyrave;

Është e detyrueshme të intervistoni çdo shofer profesional (vendas ose të huaj) për të përcaktuar rrugën e tij ose të saj të vozitjes, mënyrën e mbrojtjes dhe sigurisë në vendin e ngarkimit të mallrave, për të matur temperaturën e trupit dhe çdo ekzaminim tjetër nëse ka çdo dyshim nga masat e përcaktuara,

Vendosja e afateve për kalimin e tranzitit nëpër territorin e vendit për transportuesit e huaj me një rrugë të caktuar lëvizjeje të automjeteve, në mënyrë që të shmangen çdo vonesë në territorin e vendit tonë (nga zyra doganore e hyrjes deri në dalje nga zyra doganore). Zyrtarët kompetent të doganave duhet të njoftojnë QKD dhe autoritetet kompetente të inspektimit në rast se zbulojnë devijim të paarsyeshëm nga koha e tranzitit, për identifikimin e detajuar të transportuesve dhe të marrin masat e duhura.

Një shofer profesionist (vendas ose i huaj), nëse ka simptoma të një sëmundje të veçantë që duhet të karantinohet dhe të ketë një test për COVID-19 në pajtueshmëri me procedurat e përcaktuara, dhe t'i lëshohet një çertifikatë (në gjuhën maqedonase dhe angleze) për ekzaminim provë që personi i është nënshtruar testeve të duhura, të cilat do të shërbejnë si konfirmim i procesit të mëtutjeshëm të transportit të mallrave përveç nëse  tregohet se ka simptoma të virusit korona. 

Gjatë caktimit të afatit dhe rutës së lëvizjes së automjeteve gjatë daljes nga territori i vendit tonë dhe nëse vjen deri te shkelja e rregullave të orarit të punës së shoferëve mbështetur me Marrëveshjen AETR, respektivisht Ligjin për orarin e punës së punonjësve mobil në trafikun rrugor dhe aparatet për regjistrim në trafikun rrugor, oficerët policor detyrohen që të japin një vërtetim për zbatimin e masës së detyrueshme të shoferëve që përdorin tahograf analog, respektivisht të vendosin vulë, datë dhe periudhë të rregullave të shiritit tahografik ose regjistrimeve të tahografëve digjital. 

5. Rekomandime për transportuesit që udhëtojnë në vendet me rrezik të mesëm dhe të lartë

Ata që udhëtojnë nëpër vendet me rrezikshmëri të mesme dhe të lartë të COVID-19, të cilët drejtojnë automjete të rënda motorike për transportin e produkteve ushqimore dhe më shumë, gjatë tranzitimit dhe qëndrimit në këto vende, këshillohen të zbatojnë masat paraprake të mëposhtme për mbrojtje personale dhe kolektive:

1 Ata kufizojnë kontaktin dhe lëvizjen e rrugëve nga pika A në pikën B, përveç nevojës për të siguruar ushqim dhe tualet 

2. Ndalohet kontakti me persona të tjerë

3. Nëse dalin për të blerë ushqim ose për tualet, ata duhet të përdorin pajisje mbrojtëse personale:

- doreza për përdorim të njëhershëm,

- Maska mbrojtëse N 95 ose FFR 3 me filtër të vetëm

- Nuk ka nevojë të veshin veshje mbrojtëse, si dhe kapëse mbrojtëse dhe përparëse 

Për shkak të mundësisë së kontaktit të drejtpërdrejtë të frymëmarrjes me persona të infektuar me COVID-19, në motele, hotele dhe restorante rekomandohet:

- të flenë në kabinat e automjeteve të tyre motorike.

Pas kthimit në RMV, atyre u kërkohet të kontaktojnë Shërbimin Epidemiologjik kompetent të Qendrës së Shëndetit Publik për udhëzime të mëtejshme mbi masat dhe procedurat nëse paraqitet simptomatologjia.

Gjatë udhëtimit

Pas çdo kontakti në market, dyqan, tualet, dezinfektimi i duarve është i detyrueshëm

Shmangia maksimale e kontaktit me persona të tjerë për më shumë se 10-15 sekonda (veçanërisht me personat me simptoma)

Ventilimi i shpeshtë i kabinës gjatë udhëtimit 

Nuk ka nevojë të vishni pajisje mbrojtëse personale gjatë qëndrimit në kabinë

Ndalohet marrja e udhëtarëve të verbër

Sigurimi i detyrueshëm i dezinfektuesve për duar me bazë alkooli gjatë udhëtimit

Shoqata e transportuesve të licensuar është e detyruar të hartojë planin e saj operacional për të zbatuar rotacionin e shoferëve, d.m.th ndryshimin e tyre të mëvonshëm në udhëtime në vendet me rrezik të mesëm dhe të lartë.

Vërejtje: 

Rregullat e përcaktuara për transportuesit dhe depot zbatohen në mënyrë të barabartë për transportin e brendshëm të mallrave kur shpërndahen mallra për tregtarët që tregtojnë produkte për përdoruesit e fundit.

Ndalimi i qarkullimit të udhëtarëve si qarkullim në linjë ose i lirë për të vënë ndalesë në dhe nga vendet me rrezik të lartë, dhe marrja e masave paraprake, dezinfektimi i autobusëve dhe furgonëve, si dhe mbajtja e dezinfektuesve për udhëtarët që do të përdoren në transportin e udhëtarëve të brendshëm kur hyni në automjete.

 

 

Sot, më 28 shkurt 2020 në Ohër, mbahet takimi i pestë rajonal joformal i drejtorëve të Doganave të Ballkanit Perëndimor.

Drejtoria e doganave ju informon se janë përgatitur Certifikatat e Trajnimit paraprak për përfaqësuesit e licencuar të mbajtur nga data 11 - 20.02.2020.

Në kuadër të Konferencës së CEFTA - Looking back and moving forward e organizuar nga GIZ, CEFTA dhe Komisioni Evropian, mbajtur në Tivat, Mali i Zi, Drejtori i Drejtorisë së doganave si panelist dhe kryetar i Nënkomitetit të Doganave të CEFTA prezantoi për lehtësimin e tregtisë dhe digjitalizimit.

Zbatimi i njohjes ndërkombëtare të OAE, profileve të përbashkëta të analizës së rrezikut dhe SEED + duhet të fillojnë këtë vit. 

87482252_567447687183648_5632199582583619584_n
giz (159)
giz (161)
giz (169)
giz (181)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5