Увоз на ПМВ

Publikimi i udhëzimeve për zbatimin e procedurës doganore për importimin e automjeteve motorike

 

Për të shmangur shpenzimet dhe problemet e panevojshme gjatë importimit të automjeteve motorike, Drejtoria e doganave rekomandon të importohen automjete motorike nga jashtë, si dhe automjete me targa të huaja që tashmë gjenden në Republikën e Maqedonisë, të menaxhuara nga persona me qëndrim të rregulluar jashtë vendit, veçanërisht duhet pasur kujdes kushtet e mëposhtme.

 

 

1.  Përmbushja e kushteve të homologimit 

Kontrollimi i kushteve të homologimit para blerjes së automjetit jashtë vendit në organet e autorizuara:

• SHËRBIMET AMSM HOMOLOGIM SHPKNJP Shkup, vendet e inspektimit "Shkup-Çair" "Veles" dhe "Manastir"

• FAKULTETI I MAKINERISË nga Shkupi, vendi i inspektimit "Zona Industriale Zhelezara"

• AUTOMAKEDONIJA SHA nga Shkupi, rr. Mito Hadzivasilev; Vendi i inspektimit “Staklarnica"

• KONFORMA SHPK Shkup, Blvd. Ilinden nr. 138A, Vendi i inspektimit "IM 1-Veles" "IM 2-Radovish" dhe "IM 3-Prilep"

• ASUC “Boro Petrusevski” nga Shkupi, Blvd “Aleksandri Maqedonas” 26 b; Siti i inspektimit ASUC "Boro Petrusevski"

• SISTEMI POWER SPORTS SHPK nga Shkupi, PSC Pintija, PS Radishani, PS Scupi, PS Struga, PS Radovis, Shoqata e Shoferëve PS Stip, Qendra e Shoferëve DTIA për Shofer, PSV Radovo, PS Kriva Palo SHPK Gjevgjeli, Qendra e Automjeteve HVO Ohër SHPK , Shoqata e Shoferëve në Berovë dhe SVZI Autofer Kumanovo

Procedura doganore kryhet dhe tarifat paguhen përpara se të kryhet inspektimi teknik për respektimin e kushteve të homologimit. Nëse automjeti nuk i plotëson këto kërkesa, importuesi nuk do të jetë në gjendje të regjistrojë automjetin dhe do të përballojë shpenzime të mëdha të panevojshme për kthimin e automjetit jashtë vendit.

 

2. Dokumentet e kërkuara për zbatimin e procedurës doganore: motorike

Gjatë zhdoganimit të automjeteve, së paku nevoiten këto dokumente:

 • Leje origjinale e qarkullimit të automjetit;
 • Faturë origjinale, Marrëveshje shitblerjeje ose, nëse importuesi për një kohë më të gjat posedon automjetin, deklaratë vlere;

Që të mund të konstatohet vlera doganore, duhet që të dorëzohen këto të dhëna minimale për automjetet e pasagjerëve:

 • Lloji
 • Marka
 • Modeli
 • Lloji i automjetit
 • Karburanti shtytës
 • Numri i dyerve
 • Viti i prodhimit
 • Vëllimi i funksionimit të motorit
 • Fuqia e motorit (kolivat ose fuqi motorike)
 • Niveli i pajisjeve (për shembull, niveli i pajisjeve për VOLKSWAGEN GOLF: comfortline, trendline, highline etj.)

Në rastin e automjeteve transportuese, furgonë, autobusë, kamionë, rimorkio dhe gjysmërimorkio, përveç sa më sipër, do të kërkohen:

 • Numri i boshteve
 • Diferenca mes boshteve
 • Masa e automjetit
 • Ngarkesa e lejuar
 • Ngarkesa e lejuar sipas boshteve
 • Gjatësia/gjerësia/lartësia
 • Lloji i kabinës (te furgonët)  

 

3.  Kontrollimi i të dhënave 

Është e nevojshme të kontrollohen të dhënat e përcaktuara në dokumentet e shitblerjes dhe dokumentet e tjera mbështetëse, d.m.th të krahasoni numrin e shasisë së automjetit me atë të deklaruar në kontratën e shitblerjes dhe lejen e drejtimit gjatë blerjes.

Herë pas here, numri i shasive të përcaktuara në kontratën e shitjes mund të ndryshojë nga numri i shasisë së automjetit, gjë që çon në probleme në kryerjen e procedurës doganore, procedurën e homologimit dhe regjistrimin e automjeteve.

 

4.  Goma të përdorura të automjetit 

Shpesh ndodh kur blini një automjet që të merrni një set të dytë të gomave (dimër/verë). Meqenëse importi i gomave të përdorura është i ndaluar, seti i dytë i gomave të përdorura nuk duhet të importohet në Republikën e Maqedonisë.

 

5.  Eksporti i targave të huaja nga Republika e Maqedonisë

Targat e rregullta duhet të eksportohet nga Republika e Maqedonisë pasi të ketë filluar procedura doganore. Nëse eksportohen para fillimit të procedurës, e njëjta do të paraqes kundërvajtje doganore. 

 

6. Sigurimi i provës së origjinës - EUR-1 ose Deklarata në faturë 

Nëse automjetet janë me origjinë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe merret prova e origjinës - EUR.1 Certifikata e Lëvizjes ose Deklarata e faturës, atëherë një tarifë e ulur doganore prej 1% (e rregullt 5%) është e pagueshme.

 

7. Zyrat doganore ku bëhet zhdoganimi i automjeteve

Zhdoganimi i automjeteve të përdorura të pasagjerëve kryhet nën juridiksionin vendor, përkatësisht sipas vendbanimit të importuesit, në zyrat e mëposhtme doganore:

 • ZD Shkup 1, rr. “Kolektorska” pn. Shkup;
 • ZD Shkup 2, rr. 34 pn., Shkup;
 • ZD Shkup 3, rr. “15 Korpus” nr. 2, Shkup;
 • ZD Kumanovë, rruga magjistrale M1 aksi Tabanoc-Kumanovë, 7 km nga Tabanoci;
 • ZD Shtip, rr. “Bregalniçka” pn, Shtip;
 • ZD Gjevgjelia, pika e kalimit kufitar Bogorodicë;
 • ZD Manastir, “Kravarski pat” pn. Manadtir;
 • ZD Veles, autostrada Veles-Negotinë, f. Karaslari Veles
 • ZD Novo Sellë, pika e kalimit kufitar Novo Sellë
 • ZD Ohër, f. Kosel, Ohër
 • ZD Strugë 

8. Procedura e zhdoganimit të automjeteve

Zakonisht procedura doganore për automjetet e përdorura është si më poshtë:

Pas mbërritjes në pikën e kalimit kufitar, te përfaqësuesi i autorizuar (agjenti doganor) përgatitet deklarata e transitit me të cilën automjeti udhëzohet për zhdoganim në një zyrë të brendshme doganore. Përpos pagesës së shërbimit, shpesh herë agjencia doganore kërkon që të parashtrohet depozit në para të gatshme që i kthehet importuesit pas përfundimit të procedurës së transitit në zyrën e brendshme doganore.

Pas mbërritjes në zyrën doganore brenda vendit, procedura doganore e importit ose deponimit do të fillojë, në varësi të nevojave të importuesit ose mënyrës së funksionimit të zyrës doganore. Deklarata doganore përgatitet nga një përfaqësues i autorizuar (agjent doganor).

 

9. Zhdoganimi i automjeteve që tashmë gjenden në Republikën e Maqedonisë

Automjetet me targa të huaja që tashmë janë në Republikën e Maqedonisë dhe drejtohen nga persona me qëndrim të rregulluar jashtë vendit, mund të fillojnë procedurën e zhdoganimit pa procedurë tranziti në pikën kufitare, d.m.th. ata mund të kontaktojnë drejtpërdrejt zyrat doganore, ku kryhet procedura e zhdoganimit të automjeteve.

 

10. Afati i përfundimit të procedurës së tranzitit

Periudha e përfundimit të procedurës së tranzitit nga pika e kalimit kufitar në zyrën doganore është zakonisht 1 ditë.

Mosrespektimi i afatit është kundërvajtje doganore, për të cilën dënohet me gjobë prej 50 euro në ekuivalent denar për një person fizik ose, nëse importuesi është person juridik, 50 euro për personin përgjegjës në personin juridik dhe 250 euro për personin juridik.

 

11. Çfarë është baza e akcizës?

Akciza është vlera doganore e vendosur në përputhje me rregulloret doganore e rritur me shumën e doganës. Vlera doganore përfshin kostot e transportit dhe të sigurimit nëse ka.

o:p>