Ligji për ndryshimin e Ligjit doganor u botua në Gazetën Zyrtare të RMV-së nr. 110 të datës 19 maj 2021.

Drejtoria e doganave ju informon se ky Ligj bën ndryshimet e mëposhtme:

Ligji i ri për kundërvajtje ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" Nr. 96/19 i datës 17 maj 2019), dmth. nenet 26 dhe 36 për personat fizikë dhe juridikë, si dhe për personat përgjegjës në personat juridikë shumat maksimale të gjobave, të cilat janë dukshëm më të ulëta krahasuar me shumat maksimale të gjobave të përcaktuara me ligjin e mëparshëm të vitit 2015.

Në të njëjtën kohë, dy nenet e ligjit parashikojnë që për shkelje në fushën e tatimeve, doganave, prokurimit publik, financave publike dhe borxhit publik, një gjobë në një shumë më të madhe se sa detyrimi i shmangur ose shuma e prokurimit mund të jetë të përshkruara, por më së shumti në sasi të dyfishtë nga ato të specifikuara në paragrafin 1.

Në anën tjetër, neni 49 paragrafi 2 i të njëjtit ligj përcakton se për kundërvajtje të caktuara për të cilat gjoba është caktuar deri në maksimum 250 euro në kundërvlerë në denarë për një person fizik, 500 euro në kundërvlerë në denarë për një person përgjegjës në një person juridik dhe zyrtar dhe 1000 Euro në kundërvlerë në denarë për personat juridikë mund të udhëheqë një procedurë kundërvajtje dhe një sanksion kundërvajtës mund të shqiptohet nga një organ i kundërvajtjes dhe një zyrtar i autorizuar, dhe në përputhje me paragrafin 3 të të njëjtit nen, mund të zhvillohet përjashtimi i paragrafit 2 të procedurës për kundërvajtje dhe mund të shqiptohet sanksioni kundërvajtës nga autoriteti për kundërvajtje për të cilat parashikohet një gjobë më e lartë se ajo e përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni, nëse parashikohet nga legjislacioni i Bashkimit Evropian.

Neni 132 paragrafi 1 i të njëjtit ligj përcakton se ligjet në të cilat parashikohen sanksionet kundërvajtëse do të harmonizohen me dispozitat e këtij ligji brenda 6 muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Prandaj, në mënyrë që të pajtohet me dispozitat e cituara të Ligjit për kundërvajtje, u miratua një Ligj për ndryshimin e Ligjit doganor.

Ky Ligj përcakton që organi për kundërvajtje i Drejtorisë së doganave ka kompetencë të zhvillojë procedurën kundërvajtëse për kundërvajtjet doganore të kryera dhe të shqiptojë sanksione kundërvajtje për shumat më të ulëta, ndërsa për shumat më të larta të gjobave gjykata ka juridiksion, e cila është në përputhje me dispozitat e Ligjit për kundërvajtje.

Teksti i Ligjit për ndryshimin e Ligjit doganor është botuar KËTU