Ligji për ndryshimin e Ligjit për akcizat u botua në Gazetën zyrtare të RMV-së nr. 77 të datës 06.04.2021.

Drejtoria e doganave ju informon se ky Ligj bën ndryshimet dhe plotësimet e mëposhtme:

-          Afatet për dorëzimin e një deklarate akcize dhe pagesën e akcizës përcaktohen nga personat që nuk janë të regjistruar në Regjistrin elektronik të obliguesve të akcizës, por posedojnë, prodhojnë, tregtojnë, ruajnë, përpunojnë mallra të akcizës. Këta persona bëhen pagues të akcizës dhe duhet të paraqesin menjëherë një deklaratë akcize në sistemin kompjuterik të Drejtorisë së doganave (SPDDDA) dhe brenda pesë ditëve nga pranimi i deklaratës së akcizës të paguajnë akcizën në përputhje me dispozitat e veçanta në lidhje me mallrat e akcizës në fjalë nga Ligji për akcizat.

-         Specifikohen dispozitat në lidhje me garancinë për sigurimin e borxhit të akcizës në procedurën e ruajtjes së akcizës dhe përdorimit preferencial të akcizës, ku garancia nuk do të kërkohet në rastet kur mbajtësi i miratimit të privilegjuar të përdoruesit është një organ shtetëror, publik, shkencor ose institucion arsimor ose institucion shëndetësor publik. Dispozitat janë të përshkruara gjithashtu për përcaktimin e një shume më të ulët të garancisë dhe përdorimin e depozitës në para për sigurimin e akcizës, afatin e vlefshmërisë së garancisë bankare, kthimin ose lirimin e garancisë bankare dhe depozitimin e parave. Ky ligj parashikon gjithashtu detyrimin për të paraqitur një garanci për sigurimin e borxhit të akcizës që mund të ndodhë për obligacionet për energji elektrike, gaz natyror, qymyr, koks, linjit dhe koks naftë, të cilët para lëshimit të miratimit duhet të paraqesin një garanci për sigurimin e borxhit të akcizës që ka lindur ose që mund të lindë.

-           Në të njëjtën kohë, detyrimi për të paraqitur një garanci për sigurimin e borxhit të akcizës që mund të ndodhë nga institucionet shëndetësore private që janë mbajtës të një miratimi të privilegjuar të përdoruesit shtyhet deri më 1 janar 2022.

-          Nenet 61 dhe 87 të Ligjit për akcizat, të cilat u referohen pullave të akcizës për shënimin e produkteve të ndërmjetme dhe alkoolit si dhe produkteve të duhanit, po sqarohen dhe plotësohen më tej, me pullat e akcizës për shënimin e purove, cigareve, duhanit për tymosje, duhanit tjetër produktet dhe lëngu për mbushjen e cigareve elektronike deklarohen dhe lëshohen në shumën prej të paktën 500 copë, dhe në rastet kur përdoren tufa ekskluzive, sasi të kufizuara të destinuara për qëllime promovuese ose puro të bëra me dorë, autoriteti doganor kompetent mund të aprovojë lëshimin e pullave të akcizës në numër më pak se 500 copë.

-          Dispozitat e Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për Akcizat * transpozohen gjatë gjendjes së jashtëzakonshme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" Nr. 86/2020, 105/2020, 125/2020 dhe 169 / 2020), dmth përshkruaj shumën dhe një mënyrë të re për llogaritjen e akcizës për benzinën pa plumb me përmbajtje plumbi deri në 0,013 gram për litër nga kodet tarifore 2710 12 31 00, 2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00, 2710 12 51 00 dhe 2710 12 59 00 dhe për vajin e gazit si lëndë djegëse dhe si lëndë djegëse për ngrohje nga kodet tarifore 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00 , 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 dhe 2710 20 19 00. Shuma e akcizës për karburantin e destinuar si lëndë djegëse e ngrohjes barazohet me akcizën e karburantit si lëndë djegëse, përmes së cilës një kthim i një pjese të paguar parashikohet akciza. Duke qenë se Ligji hyri në fuqi ditën e botimit në Gazetën Zyrtare, mbajtësit e licencës së akcizës dhe importuesit e energjisë janë të detyruar të bëjnë një inventar të inventarëve dhe të paguajnë akcizën.

-          Dy nenet e reja 98-a dhe 98-b shtohen në Ligjin për akcizat, të cilat i referohen kthimit të një pjese të akcizës së paguar për vajin e shënuar të gazit të destinuar për ngrohje në familje dhe gazin e shënuar të përdorur në procesi i prodhimit ose si shtesë e një tjetri. karburantit si lëndë djegëse e ngrohjes në industri, si dhe mënyra dhe procedura për ushtrimin e së drejtës për kthimin e një pjese të akcizës së paguar për vajin e gazit të shënuar të destinuar për ngrohje në familje ose që përdoret procesin e prodhimit ose si një shtesë në një karburant tjetër si karburant ngrohje në industri.

-          Zbatimi i dispozitave të nenit 13 paragrafët (1) dhe (2) të Ligjit për ndryshimin e Ligjit për akcizat (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” Nr. 275/19 të datës 27.12.2019) shtyhet deri në 1 janar 2022 që ka të bëjë me prodhuesit dhe importuesit e verës dhe bonove të akcizës për energji elektrike, gaz natyror, qymyr, koks dhe linjit.

Teksti i Ligjit për ndryshimet në Ligjin për akcizat është botuar : KËTU