Për të siguruar një informacion transparent dhe të saktë, dhe në kontekstin e disa raporteve mediatike që nafta po importohet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për të cilën autoritetet kroate kanë parë se janë kancerogjene, ne informojmë opinionin se: pas analizës së kryer nga laboratori doganor kroat, nafta e përmendur është me një përmbajtje të squfurit prej 0,69% dhe një PCB më pak se 1 mg/kg. Sipas ligjit kroat, kufiri i sipërm i squfurit të lejueshëm në mazut është 1%, ndërsa përqendrimi i PCB duhet të jetë më pak se 20 mg/kg. Sipas të dhënave zyrtare, ne jemi duke e informuar opinionin se pretendimet e bëra janë plotësisht të rreme.

Drejtoria e doganave, në përputhje me kompetencat e saj dhe sistemin e analizës së rreziqeve, analizon naftën dhe mazutin e papërpunuar dhe deri më tani nuk ka identifikuar ndonjë parregullsi në përmbajtjen e naftës.

Në dy raste të importimit të naftës, një parregullsi u deklarua në deklaratë. Përkatësisht, gjatë kontrollit të dokumenteve, specifikimet e deklaruara nuk korrespondojnë me përmbajtjen aktuale të cisternave, ku është inicuar procedurë kundërvajtjeje në përputhje me ligjin, cisternat janë kthyer dhe nuk lejohen importet.

Drejtoria e doganave vazhdimisht bashkëpunon me Inspektoratin shtetëror të tregut për inspektimin e mazutit tashmë të importuar dhe, nëse ka ndonjë parregullsi, vepron sipas ligjit.