Në bazë të nenit 22  dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune Tekst i pastruar - („Gazeta Zyrtare e RM" nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15,  27/16, 120/18 dhe Gazeta Zyrtare e RMV“ nr.110/19)  v.v. me nenin 14, neni  22 paragrafi 1 alineja 2, paragrafi 3, paragrafi 8, paragrafi 13 dhe paragrafi 14 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta Zyrtare e RM “ nr.27/14, 199/14,  27/16, 35/18, 198/18 dhe Gazeta Zyrtare e RMV“ nr.143/19), Rregullorja për organizim dhe punë të Drejtorisë doganore numër 02-017435/1 të datës 06.10.2015, numër 01-065421/15-0004 të datës 27.10.2015, numër 04-065421/15-0012 të datës 21.06.206, 04-065421/15-0041 të datës 25.06.2019, Rregullorja për sistematizimin e vendeve të punës në Drejtorinë doganore numër 02-14736/1 të datës 06.10.2015, numër 01-065421/15-0007 të datës 25.02.2016 numër 01-065421/15-0013 të datës 21.06.2016, numër 04-065421/15-0035 të datës 09.07.2018, numër 04-065421/15-0040 të datës 25.06.2019 dhe 04-065421/15-0048 të datës 21.11.2019 dhe numrin dhe njoftimin nga Ministria e Financave numër 18-11733/2 të datës 26.12.2019, Drejtoria doganore shpall:

                                                               SHPALLJE  PUBLIKE nr. 4/2019
 
       Për punësimin e 92 (nëntëdhjetë e dy) kryerës të punës me afat të caktuar të punës, për shkak të vëllimit                                  përkohësisht të shtuar të punës, deri në fund të vitit rrjedhës fiskal (2020)
 
Drejtoria doganore shpall njoftim për punësimin e 92 (nëntëdhjetë e dy) kryerës të punës me afat të caktuar deri në fund të vitit rrjedhës fiskal (2020):
 
1. Këshilltar i Drejtorit në Drejtorinë Doganore,1 zbatues, 
2. Shefi i Seksionit në Seksionin Kabinet i Drejtorit në Drejtorinë Doganore, 1 zbatues, 
3. Këshilltar për marrëdhënie me publikun në Shërbimin për marrëdhënie me publikun në Seksionin Kabinet i Drejtorit, 1 zbatues,
4. Shef i shërbimit për projekte dhe strategji në Shërbimin për projekte dhe strategji në Seksionin për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Projekte dhe Integrim Evropian, 1 zbatues, 
5. Këshilltar për projekte dhe strategji në Shërbimin për projekte dhe strategji në Seksionin për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Projekte dhe Integrim Evropian, 1 zbatues,
6. Këshilltar për administrimin me pullat e akcizës në Shërbimin për administrimin me pullat e akcizës në Seksionin për procedura të akcizës në Sektorin për akcizat,  1 zbatues,
7. Këshilltar i pavarur për mbrojtjen e të drejtave nga pronësia intelektuale në Shërbimin për mbrojtjen e të drejtave nga pronësia intelektuale në Seksionin për masa jotarifore dhe mbrojtje të të drejtave nga pronësia intelektuale në Sektorin e akcizave,  1 zbatues,
8. Operator Administrativ për kryerjen e trajnimeve në Seksionin për trajnime në Sektorin për menaxhim me resurse njerëzore, 1 zbatues,
9. Operator Administrativ në Shërbimin për kontroll dhe koordinim të buxhetit në Seksionin për financa dhe kontabilitet në  Sektorin për çështje financiare, 1 zbatues,
10. Operator Administrativ në Shërbimin për pagesa të detyrueshme në Seksionin për pagesë të të hyrave në  Sektorin për çështje financiare, 1 zbatues,
11. Operator Administrativ për mirëmbajtje aktuale të objekteve në Seksionin për investime dhe mirëmbajtje në Sektorin për punë administrative dhe teknike, 1 zbatues,
12. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Shkup 1 në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 4  zbatues, 
13. Doganier në Zyrën Doganore Shkup 1 në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 3 zbatues, 
14. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Shkup 2 në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 2  zbatues,
15. Doganier në Zyrën Doganore Shkup 2 në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 1 zbatues,
16. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Shkup 3 në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 2  zbatues, 
17. Doganier në Zyrën Doganore Shkup 3 në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 2 zbatues,
18. Doganier në departamentin e trafikut të pasagjerëve në Zyrën Doganore Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 4 zbatues, 
19. Doganier i lartë në departamentin e qarkullimit të mallit në Zyrën Doganore Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 1 zbatues, 
20. Doganier në departamentin e trafikut të pasagjerëve në Zyrën Doganore Bllacë në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 6 zbatues, 
21. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Tetovë në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 1 zbatues,  
22. Doganier në Zyrën Doganore Tetovë në Zyrën Kryesore Doganore Shkup, 1 zbatues, 
23. Doganier i lartë në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Autostrada Tabanovce në Zyrën Kryesore Doganore të Kumanovës, 1 zbatues, 
24. Doganier në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Autostrada Tabanovce në Zyrën Kryesore Doganore të Kumanovës, 1 zbatues, 
25. Doganier në departamentin e trafikut të pasagjerëve në Zyrën Doganore Autostrada Tabanovce në Zyrën Kryesore Doganore të Kumanovës, 5 zbatues, 
26. Doganier i lartë në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Deve Bair në Zyrën Kryesore Doganore të Kumanovës, 1 zbatues, 
27. Doganier në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Deve Bair në Zyrën Kryesore Doganore të Kumanovës, 1 zbatues, 
28. Këshilltar i pavarur për mbikëqyrje doganore në Shërbimin e mbikëqyrjes për mbajtësit e autorizimeve në Zyrën Kryesore Doganore Shtip, 2 zbatues,  
29. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Shtip në Zyrën Kryesore Doganore Shtip, 1 zbatues 
30. Doganier në Zyrën Doganore Shtip në Zyrën Kryesore Doganore Shtip, 1 zbatues 
31. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Veles në Zyrën Kryesore Doganore Shtip, 1 zbatues,
32. Doganier në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Delçevë në Zyrën Kryesore Doganore Shtip, 1 zbatues, 
33. Operator Administrativ në Zyrën Kryesore Doganore Gjevgjeli, 1 zbatues, 
34. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Gjevgjeli në Zyrën Kryesore Doganore Gjevgjeli 4 zbatues, 
35. Doganier në Zyrën Doganore Dojran në Zyrën Kryesore Doganore Gjevgjeli, 1 zbatues, 
36. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Strumica në Zyrën Kryesore Doganore Gjevgjeli, 2 zbatues, 
37. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Kavadarci në Zyrën Kryesore Doganore Gjevgjeli, 1 zbatues,  
38. Doganier në Zyrën Doganore Bogorodica në Zyrën Kryesore Doganore Gjevgjeli, 2 zbatues, 
39. Doganier i lartë në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Novo Sello në Zyrën Kryesore Doganore Gjevgjeli, 2 zbatues, 
40. Doganier në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Novo Sello në Zyrën Kryesore Doganore Gjevgjeli, 1 zbatues, 
41. Këshilltar i pavarur për mbikëqyrje doganore në Shërbimin e mbikëqyrjes për mbajtësit e autorizimeve në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues, 
42. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Manastir në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 2 zbatues,
43. Doganier i lartë në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Mexhitlija në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 3 zbatues, 
44. Udhëheqës i ndërrimit  në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Mexhitlija në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues,
45. Doganier në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Mexhitlija në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 2 zbatues, 
46. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Prilep në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues, 
47. Doganier në Zyrën Doganore Stenje në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues, 
48. Doganier në zyrën doganore Aeroporti Shën Apostol Pali - Ohër në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues, 
49. Doganier i lartë në departamentin e qarkullimit të mallrave në Zyrën Doganore Qafasan në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues, 
50. Udhëheqës i ndërrimit në departamentin e trafikut të pasagjerëve në Zyrën Doganore Qafasan në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues, 
51. Udhëheqës i ndërrimit në Zyrën Doganore Bllato në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues, 
52. Doganier në Zyrën Doganore Bllato në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues, 
53. Doganier në Zyrën Doganore Shën Naum në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues, 
54. Doganier i lartë në Zyrën Doganore Strugë në Zyrën Kryesore Doganore Manastir, 1 zbatues, 
55. Mbledhës i pagesave në vendkalimet kufitare në Zyrën Kryesore Doganore Shkup në Shërbimin për menaxhim me pikat e kalimeve kufitare për Zyrat Kryesore Doganore Shkup në Seksionin për menaxhim me pikat e kalimeve kufitare në Sektorin për punë administrative dhe teknike, 2 zbatues,
56. Mbledhës i pagesave në vendkalimin kufitar në Zyrën Kryesore Doganore Kumanovë në Shërbimin për menaxhim me pikat e kalimeve kufitare për Zyrat Kryesore Doganore Kumanovë në Seksionin për menaxhim me pikat e kalimeve kufitare në Sektorin për punë administrative dhe teknike, 2 zbatues,
57. Mbledhës i pagesave në vendkalimin kufitar në Zyrën Kryesore Doganore në Gjevgjeli në Shërbimin për menaxhim me pikat e kalimeve kufitare për Zyrat kryesore doganore në Gjevgjeli në Seksionin për menaxhim me pikat e kalimeve kufitare në Sektorin për punë administrative dhe teknike, 3 zbatues. 
Kushtet e përgjithshme për të gjitha vendet e punës:
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- të përdorë gjuhën maqedonase në mënyrë aktive, 
- të jetë i moshës madhore, 
- të ketë aftësi të plota shëndetësore për vendin e punës dhe
- me akt vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë të kryerjes të profesionit, veprimtarisë apo detyrës.
Kushte të veçanta për vendin e punës:Këshilltar i Drejtorit
- Nivelet e kualifikimeve: të ketë mbaruar VI A sipas kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, shkenca ekonomike, shkenca juridike, elektroteknike, makinerisë, shkenca organizative dhe të udhëheqjes (menaxhment), rregullim dhe udhëheqje me proceset teknologjike, teknologjia e prodhimeve ushqimore dhe teknologjia e tekstilit,
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Së paku katër vjet përvojë pune doganore ose në profesion.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Shef i Seksionit 
- Nivelet i kualifikimeve: të ketë mbaruar VI A sipas kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca juridike, informatikë, 
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Së paku tre vjet përvojë pune doganore ose në profesion.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Këshilltar për marrëdhënie me publikun
- Nivelet e kualifikimeve: të ketë mbaruar VI B sipas kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca juridike, elektroteknike, makinerisë, shkenca organizative dhe të udhëheqjes (menaxhment), rregullim dhe udhëheqje me proceset teknologjike, teknologjia e prodhimeve ushqimore dhe teknologjia e tekstilit, letërsi dhe njohuri të gjuhës (linguistikë), 
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Së paku një vit përvojë pune në fushën e doganierisë ose në profesion.  
Kushte të veçanta për vendin e punës: Shefi i Shërbimit të Projekteve dhe Strategjisë
- Nivelet e kualifikimeve: të ketë mbaruar VI A sipas kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca juridike, letërsi dhe njohuri të gjuhës (linguistikë),  
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Së paku tre vjet përvojë pune doganore ose në profesion.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Këshilltar për Projekt dhe Strategji
- Nivelet e kualifikimeve: të ketë mbaruar VI B sipas kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca juridike, shkenca organizative dhe të udhëheqjes (menaxhment), 
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Së paku një vit përvojë pune doganore ose në profesion.  
Kushte të veçanta për vendin e punës: Këshilltar për administrimin me pullat e akcizës 
- Nivelet e kualifikimeve: të ketë mbaruar VI B sipas kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca juridike, elektroteknike, makinerisë, shkenca organizative dhe të udhëheqjes (menaxhment), rregullim dhe udhëheqje me proceset teknologjike, teknologjia e prodhimeve ushqimore dhe teknologjia e tekstilit, 
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Së paku një vit përvojë pune doganore ose në profesion.  
Kushte të veçanta për vendin e punës: Këshilltar i pavarur për mbrojtjen e të drejtave nga pronësia intelektuale, 
- Nivelet e kualifikimeve: të ketë mbaruar VI A sipas kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca juridike, elektroteknike, makinerisë, shkenca organizative dhe të udhëheqjes (menaxhment), rregullim dhe udhëheqje me proceset teknologjike, teknologjia e prodhimeve ushqimore dhe teknologjia e tekstilit
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Së paku tre vjet përvojë pune doganore ose në profesion.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Operator Administrativ
- Niveli i kualifikimeve: arsimi i lartë ose i mesëm profesional,
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Së paku dy vjet përvojë pune doganore ose në.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Udhëheqës i ndërrimit
- Niveli i kualifikimeve: të ketë mbaruar VI A sipas kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca juridike, elektroteknike, makinerisë, shkenca organizative dhe të udhëheqjes (menaxhment), rregullimi dhe udhëheqje me proceset teknologjike, teknologjia e prodhimeve ushqimore dhe teknologjia e tekstilit,
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Së paku dy vjet përvojë pune doganore ose në profesion.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Këshilltar i pavarur për mbikëqyrje doganore 
- Niveli i kualifikimeve: të ketë mbaruar VI A sipas kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca juridike, elektroteknike, makinerisë, shkenca organizative dhe të udhëheqjes (menaxhment), rregullim dhe udhëheqje me proceset teknologjike, teknologjia e prodhimeve ushqimore dhe teknologjia e tekstilit, 
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Së paku tre vjet përvojë pune doganore ose në profesion.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Zyrtar i Lartë Doganor
- Nivelet e kualifikimeve: të ketë mbaruar VI B sipas kornizës Maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi të fituara sipas EKTS ose të ketë mbaruar shkallën e VII/1, Shkenca ekonomike, shkenca juridike, elektroteknike, makinerisë, shkenca organizative dhe të udhëheqjes (menaxhment), rregullimi dhe udhëheqje me proceset teknologjike, teknologjia e prodhimeve ushqimore dhe industria e tekstilit,
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Pa përvojë pune.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Zyrtar Doganor
- Niveli i kualifikimeve: arsimi i lartë ose i mesëm profesional, 
- Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe njohuri për njërën nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht);
- Pa përvojë pune.
Kushte të veçanta për vendin e punës: Mbledhës i pagesave 
- Niveli i kualifikimeve: Gjimnaz ose arsim i mesëm profesional,
- Pa përvojë pune.
Aplikantëve u kërkohet të paraqesin dokumentet e mëposhtme: (dokumenta origjinale ose kopje të noterizuara)
- Dëshmi për shtetësinë;
- Dëshmi se nuk i është shqiptuar masë e ndalesës për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës (nga gjykata ose Regjistri Qendror);
- Dëshmi Certifikatë - diplomë për shkallën e mbaruar të arsimit; (për arsim të lartë – diplomë dhe dëshmi për nivelin e shkallës së arsimit dhe notën mesatare, ose për arsimin e mesëm – të gjitha dëftesat (nga viti i parë deri në vitin e katërt) dhe diplomë për përfundimin e arsimit të mesëm;
- Dëshmi për njohjen e programeve kompjuterike për punë në zyrë;
- Dëshmi për njohje të njërës gjuhë e cila më së shpeshti përdoret në Bashkimin Evropian (gjuha angleze, franceze, gjermane); 
- Vërtetim për përvojën e punës (Pasqyrë e të dhënave të regjistruara në Regjistrin lëshuar nga Fondi pensional dhe invalidor i Maqedonisë - kjo vlen vetëm për vendet e punës ku kërkohet përvoja e punës).
Orari i punës: Orë pune gjatë javës: 40 orë,
Orari i punës: nga e hëna deri të premten prej orës 8,30 deri në orën 16,30
Shuma e neto pagës bazë për vendin e punës: Këshilltar i Drejtorit – 47.824,00 denar, Shef i Seksionit -41.817,00 denar, Shef i Shërbimit - 35.823,00 denar, Udhëheqës i ndërrimit - 35.169,00 denar, Këshilltar i pavarur - 34.110,00 denar, Këshilltar - 32.386,00 denar, Zyrtar i lartë doganor- 32.724,00 denar, Zyrtar doganor - 24.328,00 denar, Operator administrativ për Zyrë kryesore doganore 23.821,00 denar, Operator – 28.960,00 denar, Operator administrativ - 25.534,00 denar dhe mbledhës pagesash 17.835,00 denar.  
Me kandidatët e zgjedhur do të kontraktohet marrëveshje për punësim me afat të caktuar deri më datën 31.12.2020.
Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët i përmbushin kushtet për të konkurruar. Kushtet e theksuara në shpalljen, kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e paraqitjes.
Kandidatët janë të detyruar të paraqesin Fletëparaqitje që është shpallur në internet faqen e Drejtorisë Doganore www.customs,gov.mk. Fletëparaqitja plotësohet sipas udhëzimeve të dhëna me shkrim të qartë. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë edhe dëshmitë e kërkuara për plotësimin e kushteve sipas shpalljes.
Afati për paraqitjen e Fletëparaqitjeve me dokumentet e nevojshme është 3 (tri) ditë pune llogaritur nga dita e shpalljes së njoftimit, përkatësisht më së voni deri më 26.12.2019 
Zgjidhja e kandidatëve do të bëhet në afatin e paraparë në bazë të nenit 23 paragrafi 2 të Ligjit për marrëdhënie pune.  
Fletëparaqitja me dokumentacionin e nevojshëm duhet të dorëzohet në arkivin e Drejtorisë doganore ose me anë të postës në adresën në vijim: Rr. “Llazar Liçenoski” nr.13, 1000 Shkup, Arkivi i Drejtorisë doganore (me shenjë “për shpalljen për punësim nr. 4/2019”). Numri i telefonit për kontakt 02 3116 188 Sektori për udhëheqje me resurse njerëzore pranë Drejtorisë doganore të RM-së. 
Fletëparaqitjet të pakompletuara dhe me vonesë nuk do të jenë lëndë e shqyrtimit (nuk merren parasysh). 
 

Fletëparaqitje për punësim