Nga shkaku i përditësimit të Modulit për sistem të kontrollit të lëvizjeve të të mirave të akcizës në procedurën e prolongimit të akcizës, Drejtoria e doganave njofton përdoruesit e sistemit se deri në ora 21.00 lëvizja do të zhvillohet në procedurë rezervë me zbatimin e dokumentit administrativ me letër, pas cilës periudhë mund të kaloj tek parashtrimi i dokumentit të akcizës me letër.