Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për Marrëdhënie Pune – teksti i spastruar – ( “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 167/2015 dhe nr..27/16)  n.l me nenin 14, nenin  22 paragrafi 1 pika 2, paragrafi 3, pargrafi 8, paragrafi 13 dhe 14 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/2014, 199/2014,  27/2016 и 35/2018), Rregulloren për organizimin dhe punën e Drejtorisë doganore nr. 02-14736/1 nga 06.10.2015 dhe nr. 04-065421/15-0012 nga 21.06.2016 dhe Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës në Drejtorinë doganore nr. 02-14736/1  nga 06.10.2015 dhe nr.01-065421/15-0007 nga 25.02.2016 dhe nr.  01-065421/15-0013 nga  21.06.2016 dhe njoftimin nga Ministria e Financave nr.18-4254/2 nga 03.04.2018, Drejtoria doganore shpall:

SHPALLJE PUBLIKE nr. 1/2018

Për punësimin e 1 (një) personi në një  kohë të caktuar pune, për shkak të vëllimit e rritjes së përkohëshme të punës , deri në fund të vitit (2018)

Drejtoria doganore publikon shpallje për punësimin e 1 (një) personi në kohë të caktuar deri në fund të vitit 2018::

1. Këshilltar i Drejtorit – 1 person

Kushtet themelore:

-          të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,

-          të përdor në mënyrë aktive gjuhën maqedonase,

-          të jetë i moshës madhore,

-          të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

-          me aktgjykim të plotëfuqishëm mos të ketë ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës

  Kushtet e veçanta:

-          Të ketë të kryme VI А sipas kornizës Maqedone për kualifikime dhe më së paku 240 kredi të fituar sipas EKTC ose të ketë të kryme VII/1 shkallë, Shkenca Ekonomike, juridike, elektroteknikë, mashineri, shkenca organizative dhe menaxhimi (menaxhment), regullimi dhe menaxhimi me proceset teknologjike, teknologji e prodhimeve ushqimore dhe teknologji tekstili,

-          Njohja e një nga tre gjuhët më të përdorura të Unionit Evropian (gjuhë angleze, françeze dhe gjermane) edhe atë: IELTS me 5-6 pikë, FCE, BEK V, ILEK, IKFE, BULATS ose TOEFEL PBT më së paku 500 pikë, TOEFEL CBT më së paku 175 pikë, TOEFEL IBT më së paku 60 pikë, ose DELF, TCF, TEF, ose Gete sertifikat, Test Daf e nivelit B2 e CEFR)

-          Njohja aktive e programeve kompjuterike për punë në zyre,

-          Më së paku katër vjet përvoje pune në punët doganore ose në profesion.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet e mëposhtm:

-          Dëshmi e nënshtetësisë;

-          Dëshmi se nuk iu është shqiptuar masa ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës

-          Dëshmi certifikat – diplomë për arsmin e përfunduar;

-          Dëshmi për njohjen e programeve kompjuterike dhe punës në zyre;

-          Certifikat të pranuar Ndërkombëtar për njohjen e një nga tre gjuhët për të përdorura të Unionit Evropian (gjuhë angleze m franceze dhe gjermane);

-          Dëshmi për përvojën e punës ( Dokument e të dhënëva të regjistruara në evidentimin amë të lëshuar nga Fondi i sigurimit pensional invalidor të Maqedonisë)

-          Fletëparaqitje dhe biografi të shkurtër me paraqitje të detyrueshme të vendbanimit gjegjësisht vendqëndrimit e kandidatit, email adresa dhe kontakt telefoni.

Kandidatët janë të detyruar të paraqesin fletëparaqitje dhe biografi të shkurtër dhe dëshmi për plotësimin e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta për vendin e punës në origjinal ose në kopje të verifikuar në notar.

Të drejtë pjesëmarrje kanë gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët i plotësojnë kushtet për konkurim. Kushtet e theksuara në shpallje, kandidatët duhet ti plotësojnë në momentin e paraqitjes.

Orari kohës së punës: gjatë javës : 40 orë,

Koha e punës: nga e hëna deri të premtën  prej  08,30 deri 16,30 часот

Shuma e pagës neto :  45.599,00 denarë.

Me kandidatët e përzgjedhur dë të lidhet kontratë punësimi me kohë të caktuar derë më 31.12.2018.

Afati i dorëzimit të dokumenteve është 5 ditë punë të llogaritur nga dita e nesërme të  publikimit i shpalljes gjegjësisht më së voni deri më 17.04.2018 (e martë). Zgjedhja e kandidatit do të bëhet në afatin e përcaktuar sipas nenit 23 paragarafi 2 nga Ligji për marrëdhënie pune.

Dokumentat duhet të dorëzohen tek arhiva e Drejtorisë doganore ose me postë në adresën në vijim: Ул.„Лазар Личеноски“ бр.13, 1000 Скопје, Архива на Царинска управа (me shenjë “ për shpallje për punësim nr. 1/2018“).

Kontakt nr. 02 3166 188 Sektori për menaxhimin me burimet njerëzore pranë Drejtorisë doganore të RM.  

Dokumentet e pakomplutuara dhe ato të cilat nuk do të dorëzohen në kohë nuk do të merren parasysh.