Годишна сметка 2021
Р.бр.Број на сметкаВид на сметка
010900300175637-16Буџетска сметка на Царинска управа
020900300175631-14Сметка на сопствени приходи
030900300175787-14Сметка од самофинансирачки активности
040900300175785-17Донација за спречување влез на илегални стоки
050900300175785-40Проект Царина 2020
060900300175785-60Донација од ЕУ од ИПА програма за прекугранична соработка помеѓу РСМ и Република Грција
070900300175785-89Проект Хоризонт 2020
08900300175785-93Донација од УСАИД за проект за  зајакнување на ефикасноста на заедничките контроли на граничниот премин Kафасан-Ќафтане помеѓу Република Северна Македонија и Албанија
090900300175696-11Депозитна сметка за приходи остварени од продажба на одземена стока
100900300175696-26Депозитна сметка за обезбедување на царински долг
110900300175696-30Депозитна сметка за обезбедување акцизен долг