ОПИС     БУЏЕТ 2021       
            Буџет 2021Расходи на Основен буџет Расходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 31.08.2021Остаток% на реализација
 630631785787+788   
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА    1,099,405,000592,454,70130,907,727031,395,740654,758,168444,646,83259.56%
  40Плати и надоместоци  773,930,000518,495,584000518,495,584255,434,41667.00%
            401Основни плати548,000,000358,073,585000358,073,585189,926,41565.34%
402Придонеси за социјално осигурување213,360,000149,388,715000149,388,71563,971,28570.02%
404Надоместоци12,570,00011,033,28400011,033,2841,536,71687.77%
  42Стоки и услуги  212,902,32771,086,20321,713,819027,054,867119,854,88993,047,43856.30%
                            420Патни и дневни расходи8,892,000296,120270,681061,540628,3418,263,6597.07%
421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт58,560,00041,418,637001,241,84842,660,48515,899,51572.85%
423Материјали и ситен инвентар15,508,0004,550,024274,469004,824,49310,683,50731.11%
424Поправки и тековно одржување53,450,00010,743,4721,033,470023,643,01535,419,95718,030,04366.27%
425Договорни услуги62,218,00014,077,95017,051,88801,359,98632,489,82429,728,17652.22%
426Други тековни расходи10,274,32702,097,8620153,6182,251,4808,022,84721.91%
427Привремени вработувања4,000,0000985,4490594,8601,580,3092,419,69139.51%
  46Субвенции и трансфери  20,265,6731,047,1144,419,77001,916,8067,383,69012,881,98336.43%
          464Разни трансфери20,130,0001,047,1144,419,77001,781,1337,248,01712,881,98336.01%
 465Исплата по извршни исправи135,673   135,673   
Капитални расходи  92,307,0001,825,8004,774,13802,424,0679,024,00583,282,9959.78%
                        480Купување на опрема и машини11,740,000255,0004,000,00001,035,8855,290,8856,449,11545.07%
481Градежни објекти10,200,0001,570,800774,13801,388,1823,733,1206,466,88036.60%
482Други градежни објекти47,240,0000000047,240,0000.00%
483Купување на мебел72,0000000072,0000.00%
485Вложувања и нефинансиски средства23,055,0000000023,055,0000.00%
486Купување на возила00000000.00%