ОПИС     БУЏЕТ 2021       
            Буџет 2021Расходи на Основен буџет Расходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 31.07.2021Остаток% на реализација
 630631785787+788   
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА    1,099,405,000511,809,89127,470,018019,545,227558,825,136540,579,86450.83%
  40Плати и надоместоци  773,930,000442,661,605000442,661,605331,268,39557.20%
            401Основни плати548,000,000312,030,137000312,030,137235,969,86356.94%
402Придонеси за социјално осигурување213,360,000130,623,184000130,623,18482,736,81661.22%
404Надоместоци12,570,0008,2840008,28412,561,7160.07%
  42Стоки и услуги  212,664,32766,364,74619,875,779016,495,005102,735,530109,928,79748.31%
                            420Патни и дневни расходи8,892,000296,120246,10400542,2248,349,7766.10%
421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт58,560,00038,118,72000038,118,72020,441,28065.09%
423Материјали и ситен инвентар15,270,0003,689,007274,469003,963,47611,306,52425.96%
424Поправки и тековно одржување53,450,00010,737,8241,033,470014,979,28526,750,57926,699,42150.05%
425Договорни услуги62,218,00013,523,07515,325,2020977,19529,825,47232,392,52847.94%
426Други тековни расходи10,274,32702,011,085083,1682,094,2538,180,07420.38%
427Привремени вработувања4,000,0000985,4490455,3571,440,8062,559,19436.02%
  46Субвенции и трансфери  20,265,673957,7404,419,77001,662,0407,039,55013,226,12334.74%
        464Разни трансфери20,130,000957,7404,419,77001,526,3676,903,87713,226,12334.30%
465Исплата по извршни исправи135,673   135,673   
   Капитални расходи  92,545,0001,825,8003,174,46901,388,1826,388,45186,156,5496.90%
                        480Купување на опрема и машини12,050,000255,0002,400,331002,655,3319,394,66922.04%
481Градежни објекти10,200,0001,570,800774,13801,388,1823,733,1206,466,88036.60%
482Други градежни објекти47,240,0000000047,240,0000.00%
483Купување на мебел00000000.00%
485Вложувања и нефинансиски средства23,055,0000000023,055,0000.00%
486Купување на возила00000000.00%