ОПИС     БУЏЕТ 2021       
            Буџет 2021Расходи на Основен буџет Расходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 31.03.2021Остаток% на реализација
 630631785787+788   
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА    1,103,100,000214,351,6316,341,43106,182,268226,875,330876,224,67020.57%
  40Плати и надоместоци  742,510,000183,331,674000183,331,674559,178,32624.69%
            401Основни плати534,200,000129,222,136000129,222,136404,977,86424.19%
402Придонеси за социјално осигурување208,160,00054,101,25400054,101,254154,058,74625.99%
404Надоместоци150,0008,2840008,284141,7165.52%
  41Резерви и недефинирани расходи  2,745,000000002,745,0000.00%
    414Резери за капитални расходи2,745,000    02,745,0000.00%
  42Стоки и услуги  229,075,00029,060,3316,341,43105,583,60440,985,366188,089,63417.89%
                            420Патни и дневни расходи10,792,000215,230000215,23010,576,7701.99%
421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт58,560,00017,711,55800017,711,55840,848,44230.25%
423Материјали и ситен инвентар16,270,000869,561000869,56115,400,4395.34%
424Поправки и тековно одржување56,450,0004,197,582302,02805,365,3059,864,91546,585,08517.48%
425Договорни услуги65,893,0006,066,4004,662,2120189,28410,917,89654,975,10416.57%
426Други тековни расходи17,110,0000597,600029,015626,61516,483,3853.66%
427Привремени вработувања4,000,0000779,59100779,5913,220,40919.49%
      46Субвенции и трансфери  25,430,000459,62600107,282566,90824,863,0922.23%
  464Разни трансфери25,430,000459,62600107,282566,90824,863,0922.23%
48Капитални расходи  103,340,0001,500,00000491,3821,991,382101,348,6181.93%
                        480Купување на опрема и машини9,355,000000009,355,0000.00%
481Градежни објекти16,545,0001,500,00000491,3821,991,38214,553,61812.04%
482Други градежни објекти50,690,0000000050,690,0000.00%
483Купување на мебел00000000.00%
485Вложувања и нефинансиски средства26,750,0000000026,750,0000.00%
486Купување на возила00000000.00%