ОПИС     БУЏЕТ 2021       
            Буџет 2021Расходи на Основен буџет Расходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 31.12.2021Остаток% на реализација
 630631785787+788   
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА    1,103,100,00067,105,9041,298,9220376,73068,781,5561,034,318,4446.24%
  40Плати и надоместоци  742,510,00061,295,01600061,295,016681,214,9848.26%
          401Основни плати534,200,00043,189,31400043,189,314491,010,6868.08%
 402Придонеси за социјално осигурување208,160,00018,097,41800018,097,418190,062,5828.69%
 403Останати придонеси од плати150,0008,2840008,284141,7165.52%
  42Стоки и услуги  229,075,0005,677,7311,298,9220269,4487,246,101221,828,8993.16%
                      420Патни и дневни расходи10,792,00060,22000060,22010,731,7800.56%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт58,560,0004,225,0350004,225,03554,334,9657.21%
 423Материјали и ситен инвентар16,270,000198,914000198,91416,071,0861.22%
 424Поправки и тековно одржување56,450,000307,78837,918094,890440,59656,009,4040.78%
 425Договорни услуги65,893,000885,774888,7460148,1741,922,69463,970,3062.92%
 426Други тековни расходи17,110,000083,226026,384109,61017,000,3900.64%
 427Привремени вработувања4,000,0000289,03200289,0323,710,9687.23%
      46Субвенции и трансфери  25,430,00090,00000107,282197,28225,232,7180.78%
  464Разни трансфери25,430,00090,00000107,282197,28225,232,7180.78%
48Капитални расходи  106,085,00043,15700043,157106,041,8430.04%
                   480Купување на опрема и машини10,300,0000000010,300,0000.00%
 481Градежни објекти17,295,00043,15700043,15717,251,8430.25%
 482Други градежни објекти51,740,0000000051,740,0000.00%
 483Купување на мебел00000000.00%
 485Вложувања и нефинансиски средства26,750,0000000026,750,0000.00%
 486Купување на возила00000000.00%