ОПИС     БУЏЕТ 2020       
      Буџет 2020Расходи на Основен буџет Расходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 31.10.2020Остаток% на реализација
       630631785787+788   
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА    1,018,023,000691,498,15633,137,291704,22264,958,072790,297,741227,725,25977.63%
  40Плати и надоместоци  722,510,000613,509,060000613,509,060109,000,94084.91%
    401Основни плати510,516,000432,545,39300 432,545,39377,970,60784.73%
    402Придонеси за социјално осигурување211,844,000180,892,07800 180,892,07830,951,92285.39%
    403Останати придонеси од плати150,00071,58900 71,58978,41147.73%
  42Стоки и услуги  225,342,00070,805,68128,660,651704,22244,390,337144,560,89180,781,10964.15%
    420Патни и дневни расходи9,331,000990,448451,332694,106 2,135,8867,195,11422.89%
    421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт67,750,00034,573,7780020,780,11055,353,88812,396,11281.70%
    423Материјали и ситен инвентар14,850,0007,930,888226,9260945,0229,102,8365,747,16461.30%
    424Поправки и тековно одржување51,229,0007,981,7070017,382,36925,364,07625,864,92449.51%
    425Договорни услуги60,245,00014,059,12020,729,11010,1161,512,15136,310,49723,934,50360.27%
    426Други тековни расходи17,937,0005,269,7405,284,72303,770,68514,325,1483,611,85279.86%
    427Привремени вработувања4,000,00001,968,560001,968,5602,031,44049.21%
  46Субвенции и трансфери  21,850,0003,087,6664,476,64001,889,5029,453,80812,396,19243.27%
    464Разни трансфери21,850,0003,087,6664,476,64001,889,5029,453,80812,396,19243.27%
  48Капитални расходи  48,321,0004,095,7490018,678,23322,773,98225,547,01847.13%
    480Купување на опрема и машини7,900,00095,749 0869,679965,4286,934,57212.22%
    481Градежни објекти4,500,0000001,513,0261,513,0262,986,97433.62%
    482Други градежни објекти3,226,000000003,226,0000.00%
    483Купување на мебел00 00000.00%
    485Вложувања и нефинансиски средства32,695,0004,000,0000016,295,52820,295,52812,399,47262.08%
    486Купување на возила00000000.00%