ОПИС     БУЏЕТ 2020       
            Буџет 2020Расходи на Основен буџет Расходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 30.06.2020Остаток% на реализација
 630631785787+788   
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА    1,018,023,000423,344,19926,487,850704,22223,139,105473,675,376544,347,62446.53%
  40Плати и надоместоци  722,510,000366,143,044000366,143,044356,366,95650.68%
          401Основни плати510,516,000258,268,09200 258,268,092252,247,90850.59%
 402Придонеси за социјално осигурување211,844,000107,835,13200 107,835,132104,008,86850.90%
 403Останати придонеси од плати150,00039,82000 39,820110,18026.55%
  42Стоки и услуги  225,342,00050,301,58722,049,882704,22219,419,92092,475,611132,866,38941.04%
                      420Патни и дневни расходи9,331,000670,128336,251694,10601,700,4857,630,51518.22%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт67,750,00030,792,558007,862,44738,655,00529,094,99557.06%
 423Материјали и ситен инвентар14,850,0004,342,59493,399004,435,99310,414,00729.87%
 424Поправки и тековно одржување51,229,0005,435,515009,252,50314,688,01836,540,98228.67%
 425Договорни услуги60,245,0008,458,98519,003,28410,116913,16328,385,54831,859,45247.12%
 426Други тековни расходи17,937,000601,8071,456,62201,391,8073,450,23614,486,76419.24%
 427Привремени вработувања4,000,00001,160,326001,160,3262,839,67429.01%
      46Субвенции и трансфери  21,850,0003,087,6664,437,9680361,8627,887,49613,962,50436.10%
  464Разни трансфери21,850,0003,087,6664,437,9680361,8627,887,49613,962,50436.10%
48Капитални расходи  48,321,0003,811,902003,357,3237,169,22541,151,77514.84%
                   480Купување на опрема и машини7,900,00095,749 0810,348906,0976,993,90311.47%
 481Градежни објекти4,500,0000001,504,2811,504,2812,995,71933.43%
 482Други градежни објекти3,226,000000003,226,0000.00%
 483Купување на мебел00 00000.00%
 485Вложувања и нефинансиски средства32,695,0003,716,153001,042,6944,758,84727,936,15314.56%
 486Купување на возила00000000.00%