ОПИС     БУЏЕТ 2020       
            Буџет 2019Расходи на Основен буџет Расходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 31.05.2020Остаток% на реализација
 630631785787+788   
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА    1,018,023,000358,169,6579,855,664704,22212,718,314381,447,857636,575,14337.47%
  40Плати и надоместоци  722,510,000303,830,127000303,830,127418,679,87342.05%
            401Основни плати510,516,000214,368,38100 214,368,381296,147,61941.99%
402Придонеси за социјално осигурување211,844,00089,430,04300 89,430,043122,413,95742.22%
403Останати придонеси од плати150,00031,70300 31,703118,29721.14%
  42Стоки и услуги  225,342,00047,439,9629,855,664704,22210,740,14668,739,994156,602,00630.50%
                            420Патни и дневни расходи9,331,000583,768281,231694,10601,559,1057,771,89516.71%
421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт67,750,00030,791,142001,499,02832,290,17035,459,83047.66%
423Материјали и ситен инвентар14,850,0003,745,82693,399003,839,22511,010,77525.85%
424Поправки и тековно одржување51,229,0005,169,301007,262,21512,431,51638,797,48424.27%
425Договорни услуги60,245,0006,634,7977,126,79410,116759,17714,530,88445,714,11624.12%
426Други тековни расходи17,937,000515,1281,414,09601,219,7263,148,95014,788,05017.56%
427Привремени вработувања4,000,0000940,14400940,1443,059,85623.50%
      46Субвенции и трансфери  21,850,0003,087,66600202,4473,290,11318,559,88715.06%
  464Разни трансфери21,850,0003,087,66600202,4473,290,11318,559,88715.06%
48Капитални расходи  48,321,0003,811,902001,775,7215,587,62342,733,37711.56%
                        480Купување на опрема и машини7,900,00095,749 0095,7497,804,2511.21%
481Градежни објекти4,500,0000001,504,2811,504,2812,995,71933.43%
482Други градежни објекти3,226,000000003,226,0000.00%
483Купување на мебел00 00000.00%
485Вложувања и нефинансиски средства32,695,0003,716,15300271,4403,987,59328,707,40712.20%
486Купување на возила0000 000.00%