Годишна сметка 2019
Р.бр.Број на сметкаВид на сметка
010900300175637-16Буџетска сметка на Царинска управа
020900300175631-14Сметка на сопствени приходи
030900300175787-14Сметка од самофинансирачки активности
040900300175696-11Депозитна сметка за приходи остварени од продажба на одземена стока
050900300175696-26Депозитна сметка за обезбедување на царински долг
060900300175785-17Донација за спречување влез на илегални стоки
070900300175785-40Проект Царина 2020
080900300175785-60Донација од ЕУ од ИПА програма за Прекугранична соработка помеѓу РСМ и Грција за граничен премин Богородица
090900300175785-89Проект Хоризонт