ОПИСБУЏЕТ 2019
 Буџет 2019Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 30.09.2019Остаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1,046,350,000596,961,27852,928,8712,044,30143,593,350695,527,800350,822,20066.47%
 40Плати и надоместоци668,250,000501,454,058000501,454,058166,795,94275.04%
 401Основни плати477,430,000356,398,664000356,398,664121,031,33674.65%
 402Придонеси за социјално осигурување190,675,000144,995,908000144,995,90845,679,09276.04%
 403Останати придонеси од плати145,00059,48600059,48685,51441.02%
 42Стоки и услуги235,286,37087,611,90025,955,7512,044,30118,000,608133,612,560101,673,81056.79%
 420Патни и дневни расходи9,330,000815,5261,334,1541,972,5151,178,5795,300,7744,029,22656.81%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт70,200,00047,402,846309,1400047,711,98622,488,01467.97%
 423Материјали и ситен инвентар15,100,0006,946,9061,061,483003,4068,011,7957,088,20553.06%
 424Поправки и тековно одржување60,900,00010,789,93338,426016,335,66327,164,02233,735,97844.60%
 425Договорни услуги57,037,37014,017,98818,093,81031,94121,95332,165,69224,871,67856.39%
 426Други тековни расходи20,119,0007,638,7013,650,83339,845461,00711,790,3868,328,61458.60%
 427Привремени вработувања2,600,00001,467,905001,467,9051,132,09556.46%
 46Субвенции и трансфери24,412,6304,790,5496,973,246012,596,10824,359,90352,72799.78%
 464Разни трансфери14,859,6764,777,9196,973,24603,055,78414,806,94952,72799.65%
 465Исплата по извршни исправи9,552,95412,630009,540,3249,552,95400.00%
 48Капитални расходи118,401,0003,104,77119,999,874012,996,63436,101,27982,299,72130.49%
 480Купување на опрема и машини30,300,0001,606,9450012,996,63414,603,57915,696,42148.20%
 481Градежни објекти3,900,00039,33600039,3363,860,6641.01%
 482Други градежни објекти17,001,000202,270000202,27016,798,7301.19%
 483Купување на мебел2,000,000000002,000,0000.00%
 485Вложувања и нефинансиски средства45,200,0001,256,2200001,256,22043,943,7802.78%
 486Купување на возила20,000,000019,999,8740019,999,8740126100.00%