ОПИСБУЏЕТ 2019
 Буџет 2019Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 31.10.2019Остаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1,033,550,000664,137,86357,604,7372,595,89852,279,084776,617,582256,932,41875.14%
 40Плати и надоместоци674,250,000560,591,985000560,591,985113,658,01583.14%
 401Основни плати479,430,000398,368,752000398,368,75281,061,24883.09%
 402Придонеси за социјално осигурување194,675,000162,156,189000162,156,18932,518,81183.30%
 403Останати придонеси од плати145,00067,04400067,04477,95646.24%
 42Стоки и услуги231,786,00095,635,55830,416,7692,595,89826,686,342155,334,56776,451,43367.02%
 420Патни и дневни расходи11,830,000852,8241,932,7292,516,1791,188,5296,490,2615,339,73954.86%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт69,200,00050,989,303309,1400051,298,44317,901,55774.13%
 423Материјали и ситен инвентар21,100,0007,736,5941,217,99806,001,12414,955,7166,144,28470.88%
 424Поправки и тековно одржување51,900,00012,541,258252,006018,988,87931,782,14320,117,85761.24%
 425Договорни услуги52,037,00015,867,65721,235,54339,87421,95337,165,02714,871,97371.42%
 426Други тековни расходи23,119,0007,647,9223,842,30739,845485,85712,015,93111,103,06951.97%
 427Привремени вработувања2,600,00001,627,046001,627,046972,95462.58%
 46Субвенции и трансфери28,413,0004,805,5497,188,094012,596,10824,589,7513,823,24986.54%
 464Разни трансфери18,859,6764,792,9197,188,09403,055,78415,036,7973,822,87979.73%
 465Исплата по извршни исправи9,553,32412,630009,540,3249,552,9540370100.00%
 48Капитални расходи99,101,0003,104,77119,999,874012,996,63436,101,27962,999,72136.43%
 480Купување на опрема и машини31,300,0001,606,9450012,996,63414,603,57916,696,42146.66%
 481Градежни објекти3,900,00039,33600039,3363,860,6641.01%
 482Други градежни објекти12,301,000202,270000202,27012,098,7301.64%
 483Купување на мебел2,000,000000002,000,0000.00%
 485Вложувања и нефинансиски средства29,600,0001,256,2200001,256,22028,343,7804.24%
 486Купување на возила20,000,000019,999,8740019,999,8740126100.00%