ОПИСБУЏЕТ 2019
 Буџет 2019Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализација 28.02.2019Остаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1,046,350,000135,546,2035,606,789325,7555,513,623146,992,370899,357,63014.05%
 40Плати и надоместоци668,250,000109,378,044000109,378,044558,871,95616.37%
 401Основни плати477,430,00077,961,81200077,961,812399,468,18816.33%
 402Придонеси за социјално осигурување190,675,00031,408,86000031,408,860159,266,14016.47%
 403Останати придонеси од плати145,00007,37200007,372137,6285.08%
 42Стоки и услуги234,499,00021,008,3845,606,789325,7554,034,40830,975,336203,523,66413.21%
 420Патни и дневни расходи8,630,000294,964364,502325,75525,3081,010,5297,619,47111.71%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт70,200,00012,775,79800012,775,79857,424,20218.20%
 423Материјали и ситен инвентар15,100,0002,691,621105,080002,796,70112,303,29918.52%
 424Поправки и тековно одржување60,900,0001,972,685004,004,8675,977,55254,922,4489.82%
 425Договорни услуги56,950,0002,920,9004,429,266001,0007,351,16649,598,83412.91%
 426Други тековни расходи20,119,000352,416526,135003,233881,78419,237,2164.38%
 427Привремени вработувања2,600,0000181,80600181,8062,418,1946.99%
 46Субвенции и трансфери24,400,0003,903,5550033,7153,937,27020,462,73016.14%
 464Разни трансфери24,400,0003,903,5550033,7153,937,27020,462,73016.14%
 465Исплата по извршни исправи00000000.00%
 48Капитални расходи119,201,0001,256,220001,445,5002,701,720116,499,2802.27%
 480Купување на опрема и машини30,300,0000001,445,5001,445,50028,854,5004.77%
 481Градежни објекти3,900,000000003,900,0000.00%
 482Други градежни објекти17,801,0000000017,801,0000.00%
 483Купување на мебел2,000,000000002,000,0000.00%
 485Вложувања и нефинансиски средства45,200,0001,256,2200001,256,22043,943,7802.78%
 486Купување на возила20,000,0000000020,000,0000.00%