ОПИСБУЏЕТ 2018
 Буџет 2018Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализацијаОстаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1,046,350,00067,371,843624,63733,0001,672,23069,701,710976,648,2906.66%
 40Плати и надоместоци668,250,00054,717,42600054,717,426613,532,5748.19%
 401Основни плати477,430,00039,138,29200039,138,292438,291,7088.20%
 402Придонеси за социјално осигурување190,675,00015,571,76200015,571,762175,103,2388.17%
 403Останати придонеси од плати145,0007,3720007,372137,6285.08%
 42Стоки и услуги234,499,0009,507,339624,63733,000592,53010,757,506223,741,4944.59%
 420Патни и дневни расходи8,630,000159,07670,94933,0000263,0258,366,9753.05%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт70,200,0005,001,7100005,001,71065,198,2907.12%
 423Материјали и ситен инвентар15,100,0001,892,2600001,892,26013,207,74012.53%
 424Поправки и тековно одржување60,900,0001,168,05600589,2971,757,35359,142,6472.89%
 425Договорни услуги56,950,0001,242,299193,589001,435,88855,514,1122.52%
 426Други тековни расходи20,119,00043,938178,29303,233225,46419,893,5361.12%
 427Привремени вработувања2,600,0000181,80600181,8062,418,1946.99%
 46Субвенции и трансфери24,400,0002,044,5780002,044,57822,355,4228.38%
 464Разни трансфери24,400,0002,044,5780002,044,57822,355,4228.38%
 465Исплата по извршни исправи00000000.00%
 48Капитални расходи119,201,0001,102,500001,079,7002,182,200117,018,8001.83%
 480Купување на опрема и машини30,300,0000001,079,7001,079,70029,220,3003.56%
 481Градежни објекти3,900,000000003,900,0000.00%
 482Други градежни објекти17,801,0000000017,801,0000.00%
 483Купување на мебел2,000,000000002,000,0000.00%
 485Вложувања и нефинансиски средства45,200,0001,102,5000001,102,50044,097,5002.44%
 486Купување на возила20,000,0000000020,000,0000.00%