ОПИСБУЏЕТ 2018
 Буџет 2018Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализацијаОстаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1,046,134,000819,142,33566,929,1513,553,95361,106,306950,731,74595,402,25590.88%
 40Плати и надоместоци639,850,000639,528,663000639,528,663321,33799.95%
 401Основни плати457,480,000457,447,215000457,447,21532,78599.99%
 402Придонеси за социјално осигурување182,240,000181,961,542000181,961,542278,45899.85%
 403Останати придонеси од плати130,000119,906000119,90610,09492.24%
 42Стоки и услуги217,666,984110,337,22334,980,4313,553,95314,128,136162,999,74354,667,24174.88%
 420Патни и дневни расходи8,493,000713,8951,729,4983,500,201420,1626,363,7562,129,24474.93%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт66,000,00063,957,7491,937,2260065,894,975105,02599.84%
 423Материјали и ситен инвентар18,520,0004,192,8620004,192,86214,327,13822.64%
 424Поправки и тековно одржување52,084,00015,668,85771,309013,513,29529,253,46122,830,53956.17%
 425Договорни услуги52,163,98417,546,50522,815,45653,75217,09140,432,80411,731,18077.51%
 426Други тековни расходи18,106,0008,257,3556,215,0510177,58814,649,9943,456,00680.91%
 427Привремени вработувања2,300,00002,211,891002,211,89188,10996.17%
 46Субвенции и трансфери50,661,01623,812,7586,399,694012,766,62242,979,0747,681,94284.84%
 464Разни трансфери48,705,00022,012,7586,243,678012,766,62241,023,0587,681,94284.23%
 465Исплата по извршни исправи1,956,0161,800,000156,016001,956,0160100.00%
 48Капитални расходи137,956,00045,463,69125,549,026034,211,548105,224,26532,731,73576.27%
 480Купување на опрема и машини32,530,0009,329,1850010,359,63919,688,82412,841,17660.53%
 481Градежни објекти1,420,000635,093000635,093784,90744.72%
 482Други градежни објекти8,506,0005,499,431002,133,2197,632,650873,35089.73%
 483Купување на мебел5,000,00002,761,554002,761,5542,238,44655.23%
 485Вложувања и нефинансиски средства60,500,00015,999,98222,787,472019,013,43057,800,8842,699,11695.54%
 486Купување на возила30,000,00014,000,000002,705,26016,705,26013,294,74055.68%