ОПИСБУЏЕТ 2018
 Буџет 2018Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализацијаОстаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1,031,827,000597,722,39130,014,2352,135,44730,124,885659,996,958371,830,04263.96%
 40Плати и надоместоци658,000,000481,165,795000481,165,795176,834,20573.13%
 401Основни плати470,000,000344,145,250000344,145,250125,854,75073.22%
 402Придонеси за социјално осигурување187,888,000136,929,768000136,929,76850,958,23272.88%
 403Останати придонеси од плати112,00090,77700090,77721,22381.05%
 42Стоки и услуги222,899,84077,809,83222,124,5502,135,4478,744,780110,814,609112,085,23149.71%
 420Патни и дневни расходи8,006,000713,8951,096,8872,103,043163,3664,077,1913,928,80950.93%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт66,000,00044,175,9471,100,0000045,275,94720,724,05368.60%
 423Материјали и ситен инвентар22,000,0002,678,5420002,678,54219,321,45812.18%
 424Поправки и тековно одржување54,384,00011,056,73228,82908,541,11019,626,67134,757,32936.09%
 425Договорни услуги52,678,84011,410,03915,433,02032,4044,09126,879,55425,799,28651.03%
 426Други тековни расходи17,531,0007,774,6772,871,337036,21310,682,2276,848,77360.93%
 427Привремени вработувања2,300,00001,594,477001,594,477705,52369.33%
 46Субвенции и трансфери39,501,16018,656,2776,386,105010,595,42435,637,8063,863,35490.22%
 464Разни трансфери37,558,73316,856,2776,243,678010,595,42433,695,3793,863,35489.71%
 465Исплата по извршни исправи1,942,4271,800,000142,427001,942,4270100.00%
 48Капитални расходи111,426,00020,090,4871,503,580010,784,68132,378,74879,047,25229.06%
 480Купување на опрема и машини17,540,0000005,194,9545,194,95412,345,04629.62%
 481Градежни објекти3,880,000627,947000627,9473,252,05316.18%
 482Други градежни објекти8,506,0005,462,540002,133,2197,595,759910,24189.30%
 483Купување на мебел5,000,0000433,06000433,0604,566,9408.66%
 485Вложувања и нефинансиски средства46,500,00001,070,5200751,2481,821,76844,678,2323.92%
 486Купување на возила30,000,00014,000,000002,705,26016,705,26013,294,74055.68%