ОПИСБУЏЕТ 2018
 Буџет 2018Расходи на Основен буџетРасходи од донацииРасходи од самофин. актРеализацијаОстаток% на реализација
630631785787+788
09003ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА1,031,827,000477,644,61025,876,3411,726,54523,111,141528,358,637503,468,36351.21%
 40Плати и надоместоци658,000,000376,265,267000376,265,267281,734,73357.18%
 401Основни плати470,000,000269,102,892000269,102,892200,897,10857.26%
 402Придонеси за социјално осигурување187,888,000107,086,077000107,086,07780,801,92356.99%
 403Останати придонеси од плати112,00076,29800076,29835,70268.12%
 42Стоки и услуги230,099,84064,784,26318,419,7161,726,5455,308,21490,238,738139,861,10239.22%
 420Патни и дневни расходи8,006,000642,435852,8671,702,308154,5463,352,1564,653,84441.87%
 421Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт66,000,00036,856,1591,100,0000037,956,15928,043,84157.51%
 423Материјали и ситен инвентар24,400,0002,163,9010002,163,90122,236,0998.87%
 424Поправки и тековно одржување59,184,0009,250,80228,82905,120,80514,400,43644,783,56424.33%
 425Договорни услуги52,678,8408,337,39612,824,81424,2373,09121,189,53831,489,30240.22%
 426Други тековни расходи17,531,0007,533,5702,383,487029,7729,946,8297,584,17156.74%
 427Привремени вработувања2,300,00001,229,719001,229,7191,070,28153.47%
 46Субвенции и трансфери34,501,16018,641,2776,386,10509,382,45034,409,83291,32899.74%
 464Разни трансфери32,558,73316,841,2776,243,67809,382,45032,467,40591,32899.72%
 465Исплата по извршни исправи1,942,4271,800,000142,427001,942,4270100.00%
 48Капитални расходи109,226,00017,953,8031,070,52008,420,47727,444,80081,781,20025.13%
 480Купување на опрема и машини17,540,0000004,963,9694,963,96912,576,03128.30%
 481Градежни објекти3,880,000557,293000557,2933,322,70714.36%
 482Други градежни објекти6,306,0003,396,5100003,396,5102,909,49053.86%
 483Купување на мебел5,000,000000005,000,0000.00%
 485Вложувања и нефинансиски средства46,500,00001,070,5200751,2481,821,76844,678,2323.92%
 486Купување на возила30,000,00014,000,000002,705,26016,705,26013,294,74055.68%