Конвенција за хармонизираниот систем на имиња и шифрените ознаки на стоките
Усвоена14 јуни 1983, Брисел, (амандмани 24 јуни 1986 година)
Ратификувана/
Стапенa на сила31 март 1995 година – по сукцесија (ОД СФРЈ)
Измени/Дополнувања/
Линк до депозитар на конвенцијата