Конвенцијата за поедноставување на формалностите при трговија со стока
Усвоена/
Ратификуванаво Скопје, 26 мај 2015 година
Стапенa на сила/
Измени/Дополнувања/
Закон за ратификација на Конвенцијата за поедноставување на формалностите при трговија со стока (консолидирана верзија)
Линк до депозитар на конвенцијата